8 min read

60 fakta om CO2 og Klima 60 Inconvenient Weather Facts

Vipps.no - 28 januar 2021    (English further down)

Med disse 60 fakta om CO2 og klima er du i stand til å argumentere med vitenskapen i ryggen fra anerkjent forskning.  Boken Motvekt Fakta om Klima av Gregory Wrightstone lister opp 60. fakta om klima som motbeviser alle klimaalarmister sine dommedagsprofetier og IPCC sine modellbaserte scenarier.

Hvert eneste punkt i denne listen blir gjennomgått i detalj og dokumentert med forskningsrapporter som er gjengitt av IPCC selv eller annen fagfellevurdert forskning.

Ved å bruke denne listen som referanse kan du i bunn og grunn argumentere for enhver situasjon og et hvert spørsmål som måtte dukke opp. Men du må da selvsagt kjenne begrunnelsen for hvert av punktene og det får du ved å lese boken som du kan kjøpe hos Klimarealistene her.

Listen med de 60

 1. Karbondioksid eller CO2 er ikke den viktigste drivhusgassen
 2. Oppvarmingseffekten av CO2 er avtagende ved økende konsentrasjon
 3. CO2 er mat for planter og regnes som livets gass
 4. De siste fire istidene var CO2 nivået på planeten faretruende lav for livet
 5. Utviklingen gjennom 140 millioner år har gitt en farlig reduksjon av CO2
 6. Nåværende geologiske periode har det laveste CO2-nivået gjennom planetens historie
 7. Mer CO2 betyr bedre plantevekst
 8. Mer CO2 gjør det mulig å produsere mer mat til flere mennesker
 9. Mer CO2 gjør jorden fuktigere
 10. Til tross for en kontinuerlig økning i CO2 -utslippene stoppet global oppvarming i en periode på hele 18 år
 11. CO2-konsentrasjonen steg etter den andre verdenskrigen, mens temperaturen falt
 12. Den globale oppvarmingen begynte lenge før vi fikk SUVer eller kullfyrte kraftverk
 13. Smeltende isbreer og stigende havnivå bekrefter oppvarming før økningen av CO2 i atmosfæren
 14. Temperaturene har skiftet gjennom 800.000 år. Det hadde ingen ting med oss å gjøre.
 15. Mellomistider varer vanligvis fra 10-15.000 år. Vi har nå brukt opp 11.000 av dem.
 16. Hver av de tidligere mellomistider var varmere enn den vi nå er inne i
 17. Den siste mellomistiden, for omtrent 120.000 år siden, var 8 grader varmere enn i dag. Isbjørnen overlevde og Grønlandsisen smeltet ikke.
 18. Temperaturene har forandret seg gjennom de siste 10.000 årene. Det var ikke oss mennesker skyld i.
 19. Dagens totale oppvarming og oppvarmingsrate er lik den vi finner for tidligere perioder
 20. Av de siste 10.000 årene var det gjennom hele 6.100 år varmere enn i dag
 21. Den nåværende oppvarmingstrenden er hverken uvanlig eller enestående
 22. Jordens bane og jordaksens helning er årsak til istider og mellomistider
 23. Vi lever nå i en av de aller kaldeste perioder i planetens historie
 24. Jorden har ikke hatt en så kald geologisk periode på 250 millioner år
 25. Det eneste som har vært konstant med hensyn til temperatur gjennom 600 millioner år, er at den har vært i konstant forandring
 26. Gjennom mesteparten av klodens historie var det 10 grader varmere enn i dag
 27. IPCCs modeller overdriver oppvarmingen opp til tre ganger
 28. For menneskelig framskritt er varmere bedre enn kaldere
 29. Å vende tilbake til temperaturen før den industrielle revolusjon vil føre til sult og død
 30. Kun 0,3% av publikasjonene viste at den nåværende oppvarmingen hovedsakelig var menneskeskapt
 31. Forskning er ikke konsensus, og konsensus er ikke forskning
 32. Mer CO2 gir færre tørkeperioder
 33. Høyere temperatur gir færre tørkeperioder
 34. Skogbranner på den nordlige halvkule avtar
 35. Mer CO2 > CO2-gjødsling > fuktigere jordsmonn > raskere vekst av trærne > færre skogbranner
 36. Mer CO2 i atmosfæren betyr mer mat for alle
 37. Kloden blir grønnere og endres for tiden ikke til mer ørken
 38. Vekstsesongene blir lenger
 39. Mer CO2 og et varmere klima innebærer en høyere global matvareproduksjon
 40. EPA3: Hetebølger blir ikke mer vanlig
 41. Tilfeller med ekstrem varme viser en nedgang
 42. Kulde dreper langt flere mennesker enn varme hvert eneste år
 43. Varmere vær betyr færre temperaturrelaterte dødsfall
 44. Varmere vær forhindrer millioner av for tidlige dødsfall hvert eneste år
 45. Mer CO2 og varme betyr kortere og mindre intense hetebølger
 46. Antallet tornadoer avtar
 47. Antallet tornadoer i 2016 var det laveste som er registrert
 48. Dødstallene for tornadoer er fallende
 49. Det har ikke vært noen økning i hyppigheten av orkaner
 50. Vi har sett en nedadgående frekvens i orkaner de siste 250 årene
 51. Ingen signifikant økning i orkanstyrken knyttet til global oppvarming
 52. Isbjørnbestanden vokser
 53. Det er flere isbjørner i dag enn det har vært på 50 år
 54. Isbjørner trives selv der hvor havisen minsker
 55. Det er ingen historisk sammenheng mellom CO2 og havets PH
 56. Havene ble ikke sure, selv i perioder da CO2 nivået var 15 ganger høyere enn i dag
 57. Havnivåstigningen begynte for mer en 15.000 år siden
 58. Den nåværende havnivåstigningen begynte for 150 år siden, lenge før økningene i CO2
 59. Smeltingen av isen i Polhavet kommer ikke til å øke havnivået
 60. Mesteparten av Antarktis kjøles ned og legger på seg is

Boka kjøpes hos Klimarealistene.no

Liker du mine nettsider? Gi et lite bidrag, så blir jeg oppmuntret til å fortsette. Alle bidrag hjelper!    VIPPS til 921 44 050.   Gi en donasjon med kredittkort her!

Referanser


IN ENGLISH

Vipps.no - January 28, 2021

With these 60 facts about CO2 and climate change you are able to argue with the science from recognized research. The book Counterbalance the Facts about the Climate of Gregory Wrightstone lists 60. facts about climate that go on refuting all klimaalarmister their doomsday prophecies and the IPCC their children scenarios.

Every point in this list is reviewed in detail and documented with research reports published by the IPCC itself or another peer reviewed research.

By using this list as a reference, you can basically argue for any situation and any questions that may arise. But you must of course know the rationale for each of the points and that's what you get by reading the book as you can buy at Klimarealistene here.

The list of the 60

 1. Carbon dioxide, or CO2 is not the most important greenhouse gas
 2. Oppvarmingseffekten of CO2 is decreasing with increasing concentration
 3. CO2 is food for plants and is considered to be life's gas
 4. The last four ice ages were CO2 the level on the planet dangerously low for life
 5. Development through the 140 million years have resulted in a dangerous reduction of CO2
 6. The current geological period has the lowest CO2level through the planet's history
 7. More CO2 means better plant growth
 8. More CO2 makes it possible to produce more food to more people
 9. More CO2 making the earth more humid each passing day
 10. Despite a continuous increase in CO2 emissions stopped, global warming is in a period of 18 years
 11. The CO2-concentration rose after the second world war, while the temperature fell
 12. Global warming started long before we had Suvs or coal-fired power plants
 13. Melting glaciers and rising sea levels confirm the warming before the increase of CO2 in the atmosphere
 14. The temperatures have shifted through 800,000 years. It had nothing for us to do.
 15. Interglacials usually last from 10-15.000 years. We have now used up 11.000 of them.
 16. Each of the previous interglacials were warmer than the one we now hold in
 17. The last mellomistiden, about 120.000 years ago, it was 8 degrees warmer than today. The polar bear survived and Grønlandsisen melted not.
 18. The temperatures have changed during the past 10,000 years. It was not the us people to blame.
 19. Today's total heating and oppvarmingsrate is similar to that found for the previous periods
 20. Of the past 10,000 years were there through the whole 6.100 years warmer than today
 21. The current oppvarmingstrenden is neither unusual nor unique
 22. Earth's orbit and the earth's axis tilt is the cause of ice ages and interglacials
 23. We now live in one of the very coldest periods in the planet's history
 24. The earth has not had such a cold geological period 250 million years
 25. The only thing that has been constant with respect to temperature through 600 million years, is that it has been in constant flux
 26. Through most of earth's history, it was 10 degrees warmer than today
 27. The ipcc models exaggerate warming up to three times
 28. For human progress is warmer better than colder
 29. To return to the temperature before the industrial revolution will lead to starvation and death
 30. Just 0.3% of the publications showed that the current warming was primarily man-made
 31. Research is not consensus, and consensus is not research
 32. More CO2 provides fewer droughts
 33. Higher temperature gives fewer droughts
 34. Forest fires in the northern hemisphere decreases
 35. More CO2 > CO2-fertilizing > more humid each passing day soil > faster growth of the trees > fewer forest fires
 36. More CO2 in the atmosphere means more food for all
 37. The planet is greener and be changed for the time not to more desert
 38. Vekstsesongene being longer
 39. More CO2 and a warmer climate implies a higher global production of food
 40. EPA3: heat waves are not more common
 41. Cases with extreme heat shows a decrease
 42. Cold kills far more people than heat every year
 43. Warmer weather means fewer temperaturrelaterte deaths
 44. The warmer weather will prevent millions of early deaths each and every year
 45. More CO2 and heat means shorter and less intense heat waves
 46. The number of tornadoes decreases
 47. The number of tornadoes in 2016 was the lowest recorded
 48. The death toll for tornadoes is declining
 49. There has not been any increase in the frequency of hurricanes
 50. We have seen a downward frequency in hurricanes in the last 250 years
 51. No significant increase in the orkanstyrken linked to global warming
 52. Isbjørnbestanden grows
 53. There are more polar bears today than it has been in 50 years
 54. Polar bears thrive even where the sea ice decreases
 55. There is no historical correlation between CO2 and ocean PH
 56. The oceans were not acidic, even in periods when the CO2 level was 15 times higher than today
 57. Havnivåstigningen began for more than 15.000 years ago
 58. The current havnivåstigningen began 150 years ago, long before increases in CO2
 59. Melting of the ice in the Arctic ocean will not raise sea levels
 60. Most of Antarctica is cooling down and put on ice

Browse the book here in English

The book purchased at the Klimarealistene.en

Do you like my website? Donate a small contribution to encourage me to continue. Any contribution helps! VIPPS, to 921 44 050. Give a donation by credit card here!COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.