8 min read

Ola!! Nå mater du trollene!!

Heidi sent 23 jan at 7:35 AM

Men seriøst,  det er jo nettopp dette de mørke krefter, den globale elite ønsker, ja vil.  Og spille oss ut, ja for det er eneste våpenet de har igjen for å holde oss på det laveste nivået. Slutt og la dere manipulere av alle hekka kontoer, fake informasjon og media som prøver og vise oss Biden på jobb i det hvite hus. Ser dere nøye etter er dette bare en innspilt film som er gjort i "kopihuset" som Hollywood film har satt opp. Bak han lyser solen så fint, men denne dagen dette " lissom " representerer,  er det tunge skyer og slettes ikke sol på hele dagen. Alt er fake.  Alt!  

Jo mer håpløshet og oppgitthet vi føler, jo og lengre kan de holde på. Vi har kun ett våpen. Om alle legger seg ned, puster dypt og rolig og fokuserer på og lytte til det indre i seg selv, skal dere nå klare og kjenne det. Håpet, lykken, gleden om en bedre fremtid. Nei det er ingen som kommer og redder oss, nei Trump har ikke gitt seg, det jobbes febrilsk i kulissene.  Om dere lytter nøye til hva han sier, så sier han det i klar tekst. "Vi ønsker en fornuftig og rett overgang. Han vil ikke starte en krig. Han har jo nettopp avsluttet en. Husk at dette har pågått så utrolig lenge. Og det tar kanskje lengre tid en hva vi ønsker,  men dette må også foregå riktig.  

Nei Biden får ikke gjort så mye fantestreker, han blir godt passet på. Hvis dere følger nøye med, så få med dere detaljer. Ingen salutt eller fanfarer. Ingen hånda på bibel først, og når det ble forhåndsinnspilt er den snudd opp ned, som er Djevelens merke. Folk vil få det med seg, litt og litt. Og hvorfor de ikke våkner, og hvorfor de er så på tuppa, for nå fikk de "likesom" rett, er jo fordi de selv er redde. Redde for og bli sviktet, redd og tro på noe, ett håp, og som igjen ble mislykket.  Redd og møte gamle sår, redd for og tørre og tenke nytt. Redd for hva som da vil komme, når deres liv er rotfestet og byr ikke på store overraskelser.

De er for redde, på så mange plan. Noen liker det slik vi har hatt det, og være slaver, og bli bestemt over, bare de har det de trenger, det de har ofret livene sine for i sin egen boble. (Sin egen stabilitet)  Det er vanskelig for dem som har vært styrt kun av egoet hele sitt liv, og aldri lyttet til sitt indre. Mye rusk og rask som må feies til dør, før nye tanker og følelser kan slippes inn.

Har hørt og lest i så mange år nå, at det er barn med Adhd som kommer til og være sterkt på banen, og fremme den nye tidsalder vi er inn i. Ikke forsto jeg det da, og i hvert fall ikke reflekterte meg selv som en av de da, men jeg har selv Adhd,  og vet flere her inne også har det, og det har no seg slik at en hjerne  til en med Adhd ikke er helt lik til de som ikke har det. For vi har en del av hjernen som ikke er i kontakt med resten av den. Som ei øy, ja som Øland i Sverige.  Den gjør at vi ikke er mottakelig til så mye løgn og skittprat. Vi rasjonaliserer raskere. Ikke så lett og manipulere.  

Derfor vi har hatt det svært vanskelig på skoler f. eks, for det har vært så lite fornuftig læring, og så mange løgner. Derfor de vil dope oss ned også, for og eliminere oss på en måte. Vi/jeg har følt meg så skrekkelig dum og usikker, ja for det var slik de måtte fremstille oss, for ellers ville vi tatt fra dem de gode stillingene i toppene som de ville gjøre alt for å sikre seg. Jeg har gått så mange kamper, og sett den dypeste grunn. Og kan med hånden på hjerte si at dette vi står i nå er ikke vår undergang, tvert imot. Men da må vi gå enda mer inn i oss selv. Høre hva sjela sier. Meditere (det er jeg ikke særlig god på, da jeg lett mister konsentrasjon.  Men prøver på min måte)  

For det eneste vi KAN gjøre, er å spre det positive energien til en høyere frekvens, (bevistgjørelse),  og mange  i Skandinavia har virkelig tatt seg selv i nakken, og vi har allerede fått tilbakemeldinger som er svært positivt . Vi har gjort en forskjell.  Om alle vi som er nå våkne, og fokuserer på hva som er viktig, i stedet for og nedgrave seg i dystre propaganda nyheter av svært dårlige karakterer. Det tar den tid som trengs å fikse opp i ryddingen og få den myke overgangen som er nødvendig.  Slutt å bite på agna, se forbi og utover. Se på hva har du til våpen? Jo positive glade energier, det slår vi dem med. Husk de livnærer seg av negative tanker, ja energier. Jo gladere vi er, jo fortere er det over. Finn noe som gjør dere glad, og bruk det. Eneste vi kan slå dem i.

Heidi sent 23 jan at 7:35 AM


English translation

Ola, you are feeding the Trolls!

But seriously, this is exactly what the dark forces, the global elite desires and want. And to play us out, yes, because that's the only weapon they have left to keep us at the lowest level. Stop letting yourself be manipulated by all the hedge accounts, fake information and media that try to show us Biden at work in the White House. If you look closely, this is just a recorded film made in the "copy house" which Hollywood film has set up. Behind him the sun shines so nicely, but what this day's reality represents, are heavy clouds and the sun is erased all day. Everything is fake. Everything!

The more hopelessness and despair we feel, the longer they can hold on. We only have one weapon. If everyone lies down, breathes deeply and calmly and focuses on and listens to the inner self, you should now be able to feel it. The hope, the happiness, the joy of a better future. No, no one comes and saves us, no, Trump has not given up, there is feverish work behind the scenes. If you listen carefully to what he says, he says it in clear text. "We want a sensible and straightforward transition. He does not want to start a war. He has just ended one. Remember that this has been going on for so long. And it may take longer than what we want, but this must also take place correctly.

No, Biden does not get to do so many fantasies, he is well taken care of. If you follow closely, get the details. No salutes or fanfares. No hand on the bible at first, and when it was pre-recorded it is turned upside down, which is the Devil's mark. People will get it, little by little. And why they do not wake up, and why they are so on edge, because now they got "like" right, is because they themselves are afraid. Fear of being let down, afraid and believing in something, one hope, and which again failed. Afraid and face old wounds, afraid and dry and think new. Afraid of what will come then, when their lives are rooted and do not offer big surprises.

They are too scared, on so many levels. Some like it the way we have had it, and be slaves, and be determined, only they have what they need, what they have sacrificed their lives for in their own bubble. (Their own stability) It is difficult for those who have been ruled only by the ego all their lives, and never listened to their inner being. Lots of debris and fast that must be swept to the door before new thoughts and feelings can be let in.

Have heard and read for so many years now, that it is children with ADHD who come to and be strong on the field, and promote the new age we are in. I did not understand it then, and at least did not reflect myself as one of them then, but I myself have ADHD, and know several in here also have it, and it has now happened that a brain of someone with ADHD is not quite the same as those who do not have it. Because we have a part of the brain that is not in contact with the rest of it. Like an island, yes like Øland in Sweden. It means that we are not receptive to so much lies and bullshit. We rationalize faster. Not so easy and manipulate.

That is why we have had it very difficult in schools, for example, because there has been so little sensible learning, and so many lies. Therefore they will dope us down too, for and eliminate us in a way. We / I have felt so terribly stupid and insecure, yes because that was how they had to portray us, because otherwise we would have taken from them the good positions in the tops that they would do anything to secure. I have gone through so many battles, and seen the deepest reason. And I can say with my hand on my heart that what we are in now is not our downfall, on the contrary. But then we have to go even further into ourselves. Hear what the soul says. Meditate (I'm not very good at that, as I easily lose concentration. But try my way)

For the only thing we CAN do is spread the positive energy, and many in Scandinavia have really grabbed themselves by the neck, and we have already received feedback that is very positive. We have made a difference. About all of us who are now awake, focusing on what is important, instead of burying ourselves in gloomy propaganda news of very bad grades. It takes the time needed to fix the cleaning and get the smooth transition that is needed. Stop swallowing  the bait, look past and beyond. Look at what you have for weapons? The positive happy energies, we will beat them with that. Remember they feed on negative thoughts, yes energies. The happier we are, the faster it's over. Find something that makes you happy, and use it. Only thing we can beat them with.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.