9 min read

Trump forutså valgjukset – og laget en lov mot det i 2018

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

GEIR HASNES - desember 4, 2020

Trump forutså valgjukset – og laget en lov mot det i 2018

Presidentordre – President Executive order

En utøvende ordre er en måte presidenten kan utstede føderale direktiver i USA, som styrer operasjonene til den føderale regjeringen. Det juridiske eller konstitusjonelle grunnlaget for utøvende ordrer har flere kilder. Artikkel to i USAs grunnlov gir presidenten bred utøvende og håndhevende myndighet til å bruke sitt skjønn til å bestemme hvordan de skal håndheve loven eller på annen måte forvalte ressursene og personalet i den utøvende myndigheten. Evnen til å gi slike ordrer er også basert på uttrykte eller underforståtte kongresshandlinger som delegerer til presidenten en viss grad av skjønnsmakt.

President Trump har utstedt 195 utøvende ordrer siden 2017.

For dem som lurer, så har utøvende ordrer samme virkning som loven, og de er utstedt i sammenheng med lovverket.

President Trumps utøvende ordre fra 12. september 2018.

Den 12. september utstedte president Trump en utøvende ordre som gikk ut på å innføre visse sanksjoner i tilfelle utenlandsk innblanding i et amerikansk valg: Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election, se lenke her.

Der innleder han:

”Jeg, DONALD J. TRUMP, president for De forente stater, finner at evnen til personer som befinner seg helt eller i vesentlig grad utenfor USA til å forstyrre eller undergrave allmennhetens tillit til USAs valg, inkludert gjennom uautorisert tilgang til valg- og kampanjeinfrastruktur eller skjult distribusjon av propaganda og desinformasjon, utgjør en uvanlig og ekstraordinær trussel mot USAs nasjonale sikkerhet og utenrikspolitikk. Selv om der ikke har vært noe indisium for at en utenlandsk makt endrer utfallet eller stemmetellingen ved noe valg i USA, har utenlandske makter historisk forsøkt å utnytte Amerikas frie og åpne politiske system. De siste årene har spredningen av digitale enheter og internettbasert kommunikasjon skapt betydelige sårbarheter og forstørret omfanget og intensiteten av trusselen om utenlandsk innblanding, som illustrert i Intelligence Community Assessment av 2017. Jeg erklærer herved en nasjonal nødsituasjon for å håndtere denne trusselen.

Følgelig beordrer jeg herved:

Seksjon 1. (a) Senest 45 dager etter avslutningen av et valg i USA, skal direktøren for nasjonal etterretning, i samråd med lederne for andre aktuelle utøvende departementer og byråer (byråer), foreta en vurdering av all informasjon som indikerer at en utenlandsk regjering, eller enhver person som opptrer som agent for eller på vegne av en utenlandsk regjering, har handlet med den hensikt eller formål å blande seg inn i det valget. Vurderingen skal identifisere, og i størst mulig grad fastslå, arten av utenlandsk innblanding og eventuelle metoder som ble brukt for å utføre den, de involverte personene og den utenlandske regjeringen eller regjeringene som autoriserte, ledet, sponset eller støttet den. Direktøren for nasjonal etterretning skal levere denne vurderingen og passende støtteinformasjon til Presidenten, Utenriksministeren, Finansministeren, Forsvarsministeren, Justisministeren og Sikkerhetssjefen.”

Videre følger flere sider med tiltak; Justisministeren og Sikkerhetssjefen (Homeland Security) skal ifølge del (b) utarbeide en rapport som vurderer

(i) i hvilken grad utenlandsk innblanding som målrettet mot valginfrastruktur i vesentlig grad påvirket sikkerheten eller integriteten til den infrastrukturen, tabuleringen av stemmer eller rettidig overføring av valgresultatene, og (ii) hvis utenlandsk innblanding involverte aktiviteter rettet mot infrastrukturen til eller knyttet til en politisk organisasjon, kampanje eller kandidat, i hvilken grad slike aktiviteter vesentlig påvirket sikkerheten eller integriteten til den infrastrukturen, inkludert ved uautorisert tilgang til, avsløring eller truet utlevering av, eller endring eller forfalskning av, informasjon eller data. Rapporten skal identifisere eventuelle vesentlige faktiske spørsmål med hensyn til disse forholdene som justisministeren og innenrikssekretæren ikke er i stand til å evaluere eller komme til enighet om på det tidspunktet rapporten sendes. Rapporten skal også omfatte oppdateringer og anbefalinger, når det er hensiktsmessig, angående avhjelpende tiltak som USAs regjering skal iverksette, bortsett fra sanksjonene beskrevet i avsnitt 2 og 3 i denne ordren.

Vi finner også:

(e) Hvis det er funnet informasjon som indikerer at utenlandsk innblanding i et statlig […] valg i USA har funnet sted, kan det eventuelt inngå i vurderingen som er pålagt i avsnitt 1 (a) i denne pålegget eller i rapporten som er pålagt i henhold til avsnitt 1 (b) i denne bestillingen, eller avlevert presidenten i en uavhengig rapport.

I seksjon 2a finner vi denne godbiten:

All eiendom og interesser i eiendom som befinner seg i USA, som heretter kommer inn i USA, eller som er eller heretter kommer i besittelse eller kontroll av en person fra USA av følgende personer er blokkert og kan ikke overføres, betales, eksporteres, trukket tilbake eller på noen annen måte behandles: enhver utenlandsk person bestemt av Finansministeren, i samråd med Utenriksministeren, Justisministeren og Sikkerhetssjefen:

(i) å ha direkte eller indirekte engasjert seg i, sponset, skjult eller på annen måte vært medskyldig i utenlandsk innblanding i et valg i USA;

(ii) å ha materielt assistert, sponset eller gitt økonomisk, materiell eller teknologisk støtte for, eller varer eller tjenester til eller til støtte for, enhver aktivitet som er beskrevet i underavsnitt (a) (i) i denne seksjonen eller enhver person hvis eiendom og interesser i eiendom er sperret i henhold til denne ordren; eller

(iii) å være eid eller kontrollert av, eller å ha handlet eller påstått å handle for eller på vegne av, direkte eller indirekte, enhver person hvis eiendom eller interesser i eiendom er sperret i henhold til denne ordren.

Det er masser av godbiter for den som vil sette seg inn i hele ordren med all dens juridiske omfang, som f. eks. i definisjonene:

(a) uttrykket “person” betyr en person eller enhet (entity);

(b) uttrykket ”enhet” betyr et partnerskap, forening, tillit, joint venture, selskap, gruppe, undergruppe eller annen organisasjon;

(c) uttrykket ”amerikansk person” betyr enhver statsborger i USA, utenlandsk fastboende, enhet organisert i henhold til lovene i USA eller enhver jurisdiksjon i USA (inkludert utenlandske filialer), eller enhver person (inkludert en utenlandsk person ) i USA;

(d) uttrykket ”valginfrastruktur” betyr informasjons- og kommunikasjonsteknologi og -systemer som brukes av eller på vegne av den føderale regjeringen eller en stat eller lokal regjering i forvaltningen av valgprosessen, inkludert databaser for velgerregistrering, stemmemaskiner, utstyr for stemmetabulering, og utstyr for sikker overføring av valgresultater;

(e) uttrykket ”USAs valg” betyr ethvert valg for føderalt stilling som holdes på eller etter datoen for denne bestillingen;

(f) begrepet ”utenlandsk innblanding”, med hensyn til et valg, inkluderer skjulte, falske, villedende eller ulovlige handlinger eller forsøk på handlinger fra en utenlandsk regjering, eller av en person som opptrer som agent for eller på vegne av en fremmed regjering, gjennomført med det formål eller effekt av å påvirke, undergrave tilliten til eller endre resultatet eller rapportert resultat av valget, eller undergrave allmennhetens tillit til valgprosesser eller institusjoner;

(g) uttrykket ”utenlandsk regjering” betyr enhver nasjonal, statlig, provinsiell eller annen styrende myndighet, ethvert politisk parti eller enhver tjenestemann fra et regjeringsorgan eller politisk parti, i hvert tilfelle av et annet land enn USA.

Merk spesielt at dette rammer både enkeltpersoner og grupperinger av alle salg, inkludert amerikanere, organiserte eller ikke, databaser og stemmemaskiner, stemmetelling og overføringsutstyr.

Hva gjorde Demokratene feil?

Dominion er kanadisk, og serverne til valgmaskinene finnes i flere europeiske land. Og mens kaoset rår i media har amerikanske styrker beslaglagt servere med databaser i Tyskland, som inneholder programvaren og dataene til valget, ifølge dette videointervjuet med Trumps stjerneadvokat Sidney Powell hvor det også sies mye annet, som sammen med dette videointervjuet med henne refererer til masse annet omkring stemmesvitsjing og stemmefjerning. Ingen advokat vil selvsagt fortelle i detalj hva de har sanket inn av materiale som skal brukes som bevis i en rettssak. Men det hun kan fortelle er sjokkerende:

”Vi begynner å legge dokumenter på nettet og sender dem til folk som deg så snart vi muligens kan. Jeg håper at vi kan starte det i helgen. Jeg mener, vi nettopp har tatt inn informasjon, ikke bare gjennom en brannslange. Jeg mener, det startet gjennom en brannslange og så ble det en tsunami. Og noen mennesker vil selvfølgelig ikke at navnene deres skal avsløres. De nærer all slags frykt. Vi har mennesker over hele landet med sikkerhetstiltak nå som de aldri har hatt [det] før bare fordi de våget å fortelle sannheten. [snip] Vi har snakket med sannsynligvis over 500, eller til og med tusen vitner nå. Jeg vet ikke en gang hva vårt antall av edsvorne og signerte vitne-erklæringer er. Rudy [Guilani] har ett sett og jeg har et annet, og så deler vi dem med hverandre. Så vi har ikke engang hatt tid til å lese alle vitneerklæringene som advokatene våre har samlet inn. [snip] Faktisk har vi allerede samlet mer bevis enn sannsynligvis halvparten av landets fengselsinnsatte er fengslet for akkurat nå. Det er bare å binde det sammen på en måte som er fordøyelig, og vi er i ferd med å gjøre det mens vi snakker. ”

Så langt sier advokaten i det første intervjuet at folk har meldt om så mye valgjuks at de ennå ikke fått prosessert alle opplysningene og at Dominion har flyktet fra sine kontorer både i USA og Canada. I det andre intervjuet sier hun at de har funnet i hvertfall 7 millioner stemmer som ble fjernet fra Trump og at Biden fikk minst 10 millioner svindelstemmer, mens flere millioner døde mennesker så langt er funnet har ’stemt’. Hun refererer også til at stemmemaskinene hadde programvare som endret stemmetallet etter gitt mønstre, som vi skal se på nedenfor. Advokat Powell ble i et annet intervju spurt om hun kunne bevise alt hun refererte til, og da svarte hun at hun ’aldri sa ting hun ikke kunne bevise’.

Dr. Shiva Ayyadurai har laget en 70 minutters film om analyse av stemmegivningen i Michigan hvor han går gjennom forståelsen av hvordan valget foregår og hvordan maskinene opererer og hvordan dette blir seende ut. Ut fra denne er det mulig å skjønne programvarens oppbygning.

For programvaren til Dominion hadde en vesentlig feil. Og jeg snakker ikke om at det var en feil som gjorde at det var mulig å skifte stemmer.

De gjorde noe de ikke tenkte over:

Systemet overførte resultatene via nettet så alle kunne laste dem ned, inkludert tidsstempel, før de svitsjet stemmer fra Trump til Biden eller reduserte stemmene til Trump. Dermed er alle svitsjene registrert og man trenger bare å gå igjennom valgopptellingen på nytt i rekkefølge for å se dette. Trump har tweetet flere av tidsrekkene, f. eks. til Michigan og Wisconsin.

Det usannsynlig morsomme i det hele, er at også i konfigureringen av programvaren ble det gjort en vesentlig feil.

Programvaren er konfigurert på følgende måte, noe man også kan se fra Ayyadurais film:

  1. Dersom stemmene i the county er demokratiske over en gitt terskelverdi i prosent, gjøres ikke noe med stemmene i valgkretsene.
  2. Dersom stemmene i the county er republikanske over en gitt terskelverdi i prosent, gjøres følgende:
  3. Dersom de republikanske stemmene i valgkretsen er under en viss terskelverdi i prosent, gjøres ikke noe med stemmene i valgkretsen. Denne terskelverdien ser ut til å ha ligget rundt 5-25% på det materialet vi ser i filmen.
  4. Dersom de republikanske stemmene i valgkretsen er over terskelverdien overfor, svitsjes et visst prosentantall av de republikanske stemmene over til demokratene etter en formel hvor dette prosentantallet øker med det republikanske stemmetallet, MEN dette gjelder kun enkeltstemmene til Trump og ikke de valgsedlene hvor man har stemt på en forhåndsutfylt valgseddel for flere kandidater.
  5. 3) I tillegg reduseres det republikanske stemmetallet i forhold til hvor stor den republikanske suksessen er og i forhold til gitte grenseverdier som trigger reduksjonen.

I tillegg kan man svitsje og fjerne stemmer manuelt.

Utover dagen og kvelden begynte Demokratene å få panikk. Trump fikk så usannsynlig mange flere stemmer enn de hadde trodd, at konfigureringen av stemmesvitsjing og stemmereduksjon ikke var tilstrekkelig stor.

Dermed måtte man begynne med å kjøre inn lassene med preparerte stemmesedler – og de stoppet ikke i vippestatene før Biden hadde fått et knepent flertall.


Litt om den bakenforliggende skjulte overnasjonale CFR organisasjonen:


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 02 DEC

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.