4 min read

Reinbeitedistriktet gikk til retten for å be om at utbyggingen måtte stoppes.

<strong>HJERTESKJÆRENDE:</strong> Dagens konsesjonssystem har hjerteskjærende konsekvenser for reindriftsfamiliene i Vefsn, som sitter igjen med millionbøter og et ødelagt livsgrunnlag, skriver Runar Myrnes Balto, leder for NSR.
HJERTESKJÆRENDE: Dagens konsesjonssystem har hjerteskjærende konsekvenser for reindriftsfamiliene i Vefsn, som sitter igjen med millionbøter og et ødelagt livsgrunnlag, skriver Runar Myrnes Balto, leder for NSR.

Dagbladet - Runar Myrnes Balto, sametingsrepresentant og leder for (NSR) Publisert torsdag 05. november 2020 - 10:29

De ble idømt en regning på 1,76 millioner til motpartens advokater for forsøket. «Bøter» for å ha framført en bønn om at livsgrunnlaget ikke raseres før saksbehandlingen er avsluttet. Hjerteskjærende konsekvenser

Før jul har Stortinget lagt opp til å behandle stortingsmeldinga om vindkraft på land. De bør merke seg de hjerteskjærende konsekvensene dagens konsesjonssystem har for reindriftsfamiliene i Vefsn, som sitter igjen med millionbøter og et ødelagt livsgrunnlag.

Ikke bare har konsesjonssystemet tillatt den storstilte utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk, som med 72 vindturbiner, skjæringer og store veier i fjellet, vil sperre reindriftssamenes lovfesta flyttlei over Vesterfjella mellom vinterbeitet og kalvingslandet.

Til manges forferdelse har vi også et system som tillater utbyggerne å starte forvandlingen av fjellet til et industriområde før endelige tillatelser er gitt. For reindriftsfamiliene i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt betød det at rettssikkerhet deres ble opphevet.

Norge trenger mer vindkraft

Norge trenger mer vindkraft

Reindrifta forholdt seg til kravet om konsesjon som sa at det måtte foreligge en avtale mellom dem og utbygger. Men selv om det ikke har lyktes å få til en avtale, og de nødvendige planer ikke er endelig godkjente, så har altså utbygger fått sette i gang. Fjellet er allerede i ferd med å raseres.

Folkerettslig er det ulovlig å godkjenne prosjekter som presser reindriftsutøvere ut av reindrifta, og etter reindriftslovens §22, er det forbudt å iverksette tiltak som hindrer bruken av flyttleiene. Derfor er det ikke overraskende at reindrifta ønsker rettslig vurdering av om det virkelig er lov å ta fra dem disse livsviktige områdene.

Mer enn kjapp hoderegning

Mer enn kjapp hoderegning

For at ikke flyttleia og beitene skulle gå tapt for alltid mens reindrifta kjemper for livet i rettssalen, gikk distriktet til retten for å be om at utbyggingen måtte stoppes mens avklaringa pågikk. Et rimelig krav, for Norge bør da som et minimum kunne utvise såpass med respekt overfor familier i desperat kamp for å opprettholde levebrød og samiske tradisjoner for sine etterkommere.⚙

I retten ble reineierne idømt en regning på 1,76 millioner til motpartens advokater for forsøket. Smak på det – nesten 2 millioner i «bøter» for å ha framført en bønn om at livsgrunnlaget deres ikke skal raseres før saksbehandlingen er avsluttet. Det er mildt sagt en uverdig behandling av en sårbar samisk minoritetsgruppe.

Kan miljøpartiene regne?

Kan miljøpartiene regne?

Det er et sykdomstegn for lovverket vårt at slik behandling av reindriftssamene tillates. Det må ryddes opp i lovverkene, og Stortinget har nå muligheten til å starte med Stortingsmeldinga om vindkraft. Løsninga er et tydelig Stortingsvedtak om at det ikke skal gis konsesjoner til vindkraftutbygging i reindriftsområder.⚙

For Jillen-Njaarke trengs det en helomvending. I skrivende stund samles det inn midler fra privatpersoner for å dekke inn den uverdige millionboten. Heldigvis er det mange som vil stille opp, og det er dessverre nødvendig – selv om det ikke bør være det.

Myndighetene på sin side bør oppheve konsesjonen til Øyfjellet Wind med grunnlag i samiske rettigheter.

Dette har blitt farlig

Dette har blitt farlig


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.