9 min read

Odal Vindkraftverk er Anmeldt av Motvind Norge og Motvind Nord-Odal

Pressemelding 13. juli 2020.

Odal vindkraftverk er anmeldt.
Motvind Norge og Movind Nord-Odal har sammen med berørte parter anmeldt Odal vindkraftverk for å ha startet anleggsarbeid uten å ha innhentet nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven.


Vindkraftverket meldte oppstart av anleggsarbeidet 18. mai 2020. For øvrig;
konsesjonen fra NVE ble først gitt den 25. mai d.å. Siden ultimo mai har anleggsmaskinene startet transformering av over 20 km 2 natur som skal ende opp som et vindindustri-anlegg på Songkjølen og Engerfjellet, med 34 bevegelige turbiner med en maksimal høyde på 217 meter som skal plasseres på høydedrag som nytt blikkfang for å fange vind.

Alt er klart for storsatsing på vindkraft i Nord-Odal meldte konsernsjef Eskil
Lund Jensen i selskapet Akershus Energi den 24. mai. Energiselskapet er 100
prosent eiet av Viken fylkeskommune (51 prosent), som sammen med KLP (49
prosent) eier Odalen vindkraftverk etter at det tyske selskapet RWE nylig solgte
seg ut. Etter bokstavlig talt å ha møtt motvind fra alle kanter forsøker det offentlig
eide vindkraftverket med avokathjelp å ta «snarveger» inn i naturområdene i
Nord-Odal. Alt var nemelig ikke klart for å starte spregningsarbeidet midt i
hekke- og yngletiden. For å sitere vår energiministers svar til Stortinget nå
nylig: «Enhver tiltakshaver med konsesjon etter energilovgivningen plikter på
vanlig måte å avklare og innhente tillatelser etter annet lovverk.»


Odalen vindkraftverk har tydeligvis ikke oppfattet plikten energiministeren
snakket om etter at stortinget 19. juni d.å. instruerte regjeringen om å gå
gjennom og kontrolere lovligheten av gitte vindkraftkonsesjoner etter
voldsomme lokale protestaksjoner. Politistyrker er satt inn mot lokalbefolkningen for å beskytte vindkraftselskapet mens lokalbefolkningen mener å ha krav på politiets beskyttelse mot naturingrep i strid med norsk lov. Dermed er det ikke et godt tidspunkt å bli avslørt som lovbryter i vindkraftsak! For et offentlig eid vindkraftselskap med advokatbistand må anmeldelsen mildt sagt være en katastrofe.

Folk flest har erfaring med at det ikke lønnes seg å bygge først for deretter å
søke om byggetillatelse. Det hjelper ikke å undskylde seg med at det hastet eller sto om mange penger. Tvert om møtes du da med at ulovligheten var økonoisk motivert og at det er søkers ansvar å søke om bygging. Er overtredelsen grovt uaktsom vil det blir vurdert om ulovligheten er gjort med overlegg og forsett, og i såfall venter en kraftfull reaksjon. Ett offentlig eid selskap med advokatbistand som skal investere over 2 milliarder kroner skal kunne forventes å ta profesjonsansvar.

Likhet for loven er grunnlovsforankret i § 98.


For Odalen vindkraftverk er det liten tvil om at det haster for utbygger, da de
34 vindturbinene må være satt i drift senest 31.12.2021 for å komme inn under
ordningen med med grønne sertifikater, fastsatt i elsertifikatloven.
«Grønne sertifikater» er en offentlig tilskuddsordning betalt til
vindkraftprodusenter av norske strømkunder. For Odalen vindkraftverk vil det
trolig dreie seg om et tresiffret millionbeløp frem til ordningen blir avsluttet i
2035. Fremdriftsplanen er svært stram og det økonoiske motivet derfor
fremtredene.


Lønnsomhetsutsiktene er fra før kraftig utfordret av vedvarende lav strømpris.
Vindkraftkonkurser står i kø i våre naboland og den internasjonale
vindkraftskandalen er i ferd med å ende i en formidabel vekstrus-skandale hvor
skattebetalere og strømkunder er årelatt til fordel for et fåtall profitører.
Det er ingen bagatell Odalen vindkraftverk nå er anmeldt for. Før spaden kan settes i jorda må selskapet ha innhentet tillatelse etter plan- og
bygningsloven til etablering av et stort antall festetomter i vindkraftområdet.
Akkurat på samme måte som om du skal selge en hustomt i et landbruks-,
natur- og friluftsområde, må du ha dispensasjon fra gjeldende plan for å
etablere en festetomt til vindturbiner i et såkalt LNF område.


Du kan jo forsøke å søke festetomt til bolig uten dispensasjon! Vindkraftverket
har hverken søkt om tillatelse eller dispensasjon, og det er ikke en hvilken som
helst festetomt , men 34 festetomter. Hver av tomtene er på 30- 40 dekar og med et støyene, skygge- og iskastende «bevegelig høyhus» som rager 217 meter over bakken utstyrt med kraftig blinkende høyintensitetsbelysning. Tonnevis med konpositt partikler og coating vil bli slitt av og slynget ut fra rotorblader og deponert i jordsmonn og vann i de 30 årene konsesjonen varer. Milevis med industriveger skal bygges i jomfruelig natur.

Tiltaket skal gjennom denne søknaden avklares i forhold til tomteutforming og grenser, rettigheter til grunn og andre rettigheter, nabovirkninger, atkomstveg, naturfare, samfunnssikkerhet, folkehelse, forurensing, naturmangfold, landskapsestetikk, annen næringsvirksomhet, drikkevannssikkerhet, massetak, kantsoner,  vassdragspåvirkning, forminner- og kulturvern osv.
Alt ut fra plan- og bygningsloven som vår sektorovergripende hovedlov for
arealdisponeringer. Den loven har bærekraftig samfunsutvikling som
overordnet formål i motsetning til energiloven som er en sektorlov for
energiproduksjon.

Mens NVE styrer energiloven og har masseprodusert vindkraftkonsesjoner for å oppnå kraftproduksjon så er det kommunen som styrer plan- og bygningsloven og som har et lovkrav om å vurdere om alrealdisponeringen er bærekraftig.
For alle innbygger som er opptatt av ryddighet i vår forvaltning og kanskje også
fester lit til at vi mennesker trenger de tjenester naturen gir oss, oppleves det
skremmende at Nord-Odal kommune undrar seg plikten til å utøve myndighet
etter den loven de er satt til å forvalte.

Verdens fremste forskere og ikke minst FN har advart om vårt uhemmede konsum av natur og arter.


Kommunen har plikt til å igangsette ulovlighetsoppfølgning av Odalen
vindkraftverk men har unnlatt å gjøre det! Selv sier kommunen at vindkraftverk
ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det overbeviser imidlertid ingen så lenge lovens bokstav og også vår, energiminister og selv NVE sier noe annet. Kan alle virksomheter og enkeltindivider i Nord-Odal unnlate å søke om tiltak i trygg forvisning om at kommunen vil undra seg ulovlighetsoppfølgning?
Samme dag som igangsetting av anleggsarbeidet ble varslet (18. mai) fikk Odal
kommune henvendels om at tiltaket ikke hadde de tillatelser tiltaket krever for
å kunne lovlig igangsettes. «Det er videre vår klare konklusjon at det i
spørsmålet om matrikulering og tinglysning av festetomter ikke foreligger feil
som foranlediger eller gir hjemmel til å pålegge stans i anleggsarbeidene»
skriver kommunen.

Videre skriver kommunen, sitat: «For anlegg med anleggskonsesjon etter energiloven, gjør byggesaksforskriften § 4-3 unntak fra øvrige bestemmelser i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven.» Deretter har kommunen forsøkt å svare at produksjonsanlegg for energi er gitt generelt unntak i pbl § 1-3. Begge deler i strid med lovens bokstav og også med NVE sin rettleder til vindindustrien. Til alt overmål slår matrikkellovens § 10 fast at kommunen ikke har anledning til å matrikulere festetomter uten at tiltaket først er behandlet etter plan- og bygningsloven.

Nå har kommunen brukt snart to måneder på å finne ut av lovens bokstav
mens et ulovlig igangsatt tiltak sprenger seg videre inn i kommunens
naturområder uten tillatelse og uten at grunneiere, naboer, gjenboere og egne
innbyggerne er ivaretatt. Kommunestyre, kontrollutvalg og kommunedirektør
er varslet uten resultat. Kommunen er gjort ettertrykkelig oppmerksom på at
Odal vindkraftverk bærer søknadsplikten. Nå har Motvind anmodet om at
Fylkesmannen Innlandet griper inn og instruerer Nord-Odal kommunen om å
følge sin lovpålagte plikt. Det får være grenser for sendrektighet mens
irreversible naturinngrep pågår.


Vår nasjonale vindkraftskandale vil visst ingen ende ta.
Trøsten får være at Motvinden øker. Det norske folk vil ikke akseptere
lovbrudd, en forvaltning som bryter loven eller vindkraft som ødelegger
Songkjølen og Engerfjellet eller andre unike naturområder til ingen klimanytte.
Vi får håpe vår politimakt er bedre skikket til å lese loven enn Nord-Odal
kommune.

Motvind Norge Motvind Nord-Odal
Eivind Salen Petter Johan Holth
Styrets leder Styrets leder


FAKTAARK Odal V V indkraftverk


• Konsesjonseier: Akershus Energi Vind AS
• Utbyggingspartnere: Akershus Energi AS (51%) og KLP (49%)
• Konsesjon for vindkraftverket: Godkjent av NVE 21.04.2016
• Detaljplan/MTA (Miljø-, transport- og anleggsplan): Godkjent av miljøtilsynet i NVE 03.06.2019
• Nettilknytning: Elvia AS (egen konsesjon)
• Investeringsramme: Inntil 2 milliarder NOK


• Beliggenhet: Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune på grensen mellom Innlandet og Viken Fylke, rett øst for Minnesund og Mjøsa


• Størrelse: 23 vindturbiner på Songkjølen og 11 på Engerfjellet
• Installert effekt: 160 MW


• Teknologi: Vindkraftverket planlegges med de mest effektive og moderne turbinene på markedet. Høyden på turbinene er planlagt til totalt 217 meter (navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter)


• Konsekvensutredning: Gjennomført av SWECO (rapport 170832-1/2012) i henhold til NVEs fastsatte utredningsprogram for vindkraftverket. Dette omfattet blant annet utredningstemaene; støy/skyggekast, visualiseringer, naturmangfold (inkludert fugl), kulturminner, friluftsliv og lokal/regional/nasjonal verdiskaping.


• Årlig kraftproduksjon: Estimert til ca. 500 GWh eller tilsvarende strømforbruket til omtrent 31000 husstander. Produksjonen fra vindkraftverket vil komplettere Akershus Energis eksisterende produksjon av fornybar kraft på om lag 2,4 TWh.


• Inntekter til Nord-Odal kommune: Årlig eiendomsskatt på 10-15 mill.


• Lokale hensyn: Bruk av lokale leverandører, bruk av Milepelen vertshus, kompensasjon på inntil 8 mill. kr som tilskudd til skianlegg/skistadion samt eventuelt opprusting av varmestuer, opparbeidelse av utfartsparkering og utsiktspunkt med rasteplass, veier skal ha toppdekke som gjør området tilgjengelig for syklister, lokalt driftskontor, undervisningsopplegg/omvisning for elever i grunnskole og videregående, merking av turstier i området.


• Adkomst: Vindparken anlegges i et område der det allerede er aktiv skogsdrift og eksisterende skogsbilveier vil i størst mulig grad benyttes. Når nye veier bygges vil dette gjøres med sikte på å gjøre området enda mer tilgjengelig for turgåere og syklister.


• Ringvirkninger: Akershus Energi Vind etablerer avdelingskontor i Nord-Odal der 4-6 personer skal tilsettes. I byggeperioden legges det tilrette for at lokale leverandører kan delta i anbudskonkurranser, og det vil også i driftsfasen bli muligheter for oppdrag som vedlikehold av turbiner m.m. Milepelen Vertshus skal benyttes til overnatting (noen tusen gjestedøgn er estimert), arrangementer, møter og bevertning/mat og drikke.


• Byggestart: Mai 2020
• Byggeperiode: 18-20 måneder
• Planlagt ferdigstillelse: 31.12.2021


Pensjonsselskapet KLP har inngått en avtale med DNB Livsforsikring AS om salg av samtlige aksjer i KLP Bedriftspensjon AS.

KLP Bedriftspensjon AS er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP). Selskapet tilbyr innskudds- og foretakspensjon, inkludert forvaltning av pensjonskapitalbevis og fripoliser, til bedrifter i privat og offentlig sektor. Selskapet ble etablert i 2006. KLP Bedriftspensjon AS er kjent for sine lave kostnader og etiske profil i forvaltningen.

– Vi er svært fornøyd med å ha funnet en så sterk aktør som DNB som kjøper av KLP Bedriftspensjon. Vi er sikre på at selskapet og kundene våre vil dra fordeler av å bli del av et større fellesskap, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

Nye bærekraftprofiler i DNB

– Innskuddspensjon er et satsingsområde for DNB, og med lave renter og demografiske endringer blir sparing til pensjon enda viktigere. KLP Bedriftspensjon har en sterk posisjon som leverandør av innskuddspensjon til virksomheter med offentlig tilknytning og har satset på indeksfond og bærekraftig forvaltning. Dette er satsinger som vi ønsker å videreføre i DNB-regi. Som et ledd i dette, kommer vi også til å lansere nye bærekraftprofiler for innskuddspensjon til høsten, sier administrerende direktør Anders Skjævestad i DNB Livsforsikring.

Fra årsskiftet ble offentlig tjenestepensjon endret. Dermed har KLP Bedriftspensjon fått mindre strategisk betydning for KLP. Markedet innenfor privat tjenestepensjon er også i endring.

– Det krever en betydelig satsing for å oppnå lønnsomhet, og det innebærer blant annet å øke volumet og IT-investeringer. DNB har allerede en solid posisjon i dette markedet, og musklene til å gjøre det som er nødvendig, sier Thornes.

KLP Bedriftspensjon har 3.183 bedriftskunder innenfor innskudds- og foretakspensjon ved utgangen av første kvartal 2020, som samlet omfatter 69.232 aktive medlemmer og eiere av pensjonskapitalbevis og fripoliser. Samlet forvaltningskapital er på 6,98 milliarder kroner.

Selskapet har ni ansatte og kontor i Oslo. Partene er blitt enige om ikke å oppgi salgssummen.

Salget krever godkjenninger fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet og forventes å bli sluttført i løpet av tredje kvartal 2020.

Fakta KLP Bedriftspensjon  

  • KLP Bedriftspensjon AS er et heleid datterselskap av KLP.
  • KLP Bedriftspensjon tilbyr innskudds- og foretakspensjon, inkludert forvaltning av pensjonskapitalbevis og fripoliser.
  • Selskapet hadde en omsetning på 1,8 milliarder kroner i fjor.
  • Årsresultatet for fjoråret ble et underskudd på 10,3 millioner kroner.


Anmerkning:

Denne artikkelen kan bli en viktig milepæl i fremtidige vindkraft-utbyggings saker, samt til advarsel/assistanse for andre truede områder i vårt land.


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.