4 min read

"ALT FOR NORGE!"

Delt fra Erik Løvaas - 24 OKT. 2020

Kjære kong Harald

Kongeriket Norge er i ferd med å opphøre. Vi har beveget oss inn i en situasjon hvor vi avgir mer og mer makt til overnasjonale organer. Det er mange av oss som er fornøyd med kongedømmet, og vi er mange som gjerne ser at det fortsetter i samme stil som det har gjort fra 1905 og utover. Vi har en god historie. Din farfar, kong Haakon 7, innførte valgspråket «Alt for Norge» etter at han hadde blitt valgt som Norges konge av Stortinget den 18. november 1905.

I talen til nasjonalforsamlingen presenterte han sitt valgspråk «ALT FOR NORGE». Videre sa han: «Mitt liv vil jeg hellige Norges vel, og det er min hustrus og mitt eget inderlige ønske, at det folk som har valgt oss skal vi strebe sammen med mot vårt felles mål: Alt for Norge.»I statsråd den 21. september 1957 meddelte kong Olav 5 at han hadde antatt det samme valgspråket. Etter kong Olavs død den 17. januar 1991 meddelte du, kjære kong Harald, at også du hadde antatt dette valgspråket.Våre konger fra 1905 og utover har valgt seg et godt valgspråk. Valgspråket «Alt for Norge» har bundet landet sammen. Vi har vært stolte over fellesskapet, vi har vært stolte over 17. mai, vi har feiret vår frihet og vår flotte natur.

Vi har vært glade i hverandre, og vi har hjulpet hverandre frem i trange tider. Nasjonen Norge er et strålende eksempel på hva man kan prestere under mottoet «Alt for Norge».Noen ganger tenker jeg på at språket er vanskelig. Ordet Nasjon, er et flott ord. Det er et ord som forteller oss at vi vet hvem vi er, vi vet hva vi eier, og vi vet hva vi skal forsvare. Vi vet også at vi skal hjelpe mennesker som trenger vår hjelp. Slik hjelp har vi bidratt med å lenge jeg kan huske. Vi har strukket ut en hjelpende hånd der det har vært nødvendig. Vi har bidratt med kapital, hjelpsomme hender, skoler, kunnskap, og deling av det vår nasjon har å by på. Vi har sådd noen frø, noen frø har spiret, andre ikke.Ved noen anledninger har vi betalt en høy pris for vår utstrakte hånd. Innsatsen til våre sjømenn under sist krig skal aldri glemmes.

"NOREG MI MOR" (ukjent dikter)

Vi forsvarte vårt eget land, og andres land. Men verden har forandret seg.           Når man i dag benytter ordet «Nasjonal» beveger vi oss inn på usikker grunn.  Man assosierer ordet med «Nasjonalsosialisme». Og skal man gå et skritt videre og bruke ordet «Nasjonalist» om mennesker som ønsker og drømmer om et fredelig land med egne lover, ja – da er man i vanskeligheter. Vi blir bundet på hender og føtter av regler som aldri har blitt diskutert i vår nasjonalforsamling.

Kong Harald, du er født inn i din posisjon som konge. Det er en viktig posisjon, den kan ikke alltid være like behagelig, men du har vært (og er) et symbol på en nasjonalstat som rager høyt. Tiden er nå inne, kjære konge, til å ta noe modige skritt for å forhindre at globalistene overtar nasjonen Norge. Vi er nå i en situasjon hvor mer og mer makt flyttes ut av landet. Vår selvråderett og vår frihet er under angrep.Vi var en selvstendig nasjon, vi tok vare på vår natur, vi utviklet våre ressurser, vi var innovative, vi bygget landet, og vi ble en av verdens beste nasjoner på mange områder.

Det som nå holder på å skje er at nasjonen Norge er under avvikling. Våre grenser blir utvisket, våre ressurser blir gitt bort. Mer og mer blir tatt fra oss av globalistene. Vår nasjonalforsamling fungerer ikke som den skal. De store beslutningene blir ikke lenger tatt i Norge. Vi innretter oss etter påbud fra overnasjonale organisasjoner.Vårt demokrati er på sottebenken. Nasjonen Norge er syk.

I denne situasjonen kan du, Kong Harald, være impulsen som får oss alle til igjen å bli stolte av hva vi har fått til. Du kan få oss til å forstå at vi har en nasjon å ta vare på. Vi skal alle være med på å støtte deg opp under ditt valgspråk: «ALT FOR NORGE».

Mvh: Erik Løvaas


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.