3 min read

Grønt lys for Datafabrikken

Foto: Shutterstock

Steffen Sutorius. 07. okt 2020 Digitalisering og samordning

Forslaget til statsbudsjett for 2021 åpner for at arbeidet med Datafabrikken settes i gang. – Et spennende prosjekt som vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å dele og bruke data og øke verdiskapingen, sier digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius. 07. okt 2020 Digitalisering og samordning

Regjeringen setter av 16 millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratet for å etablere Datafabrikken med oppstart i 2021. Direktoratet vil samarbeide tett med Digital Norway som er en privat aktør som jobber for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv.

Viktig for små og mellomstore bedrifter

Datafabrikken skal gjøre det enklere for de små og mellomstore bedriftene å ta del i den datadrevne økonomien.

– Én av våre oppgaver er å legge til rette for innovasjon i offentlig og privat sektor. Jeg er glad for at vi nå kan starte arbeidet med Datafabrikken der vi skal gjøre data tilgjengelig for flere aktører – og spesielt hjelpe aktører som ikke har forutsetninger for å klare dette selv. Jeg tror spesielt oppstartselskaper og små og mellomstore bedrifter vil få stor nytte av Datafabrikken, sier Sutorius.

Ideen om Datafabrikken er ikke ny. I Sverige er erfaringen at også private aktører er villige til å dele data som kan inngå i forskning, eller som kan kobles og brukes med andre data for å utvikle tjenester som skaper verdier og arbeidsplasser.

Forankret i næringslivets behov

– Vi ser frem til å realisere Datafabrikken i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Med denne satsingen skal vi utvikle nasjonale, skalerbare og koordinerte løsninger som sikrer at flere SMBer bidrar til datadrevet innovasjon og økt endringstakt i sine verdikjeder, sier Liv Dingsør daglig leder i Digital Norway.

– Datafabrikken er ønsket både av næringslivet og det offentlige. Den skal bidra med kompetanse om datadeling og datakobling, og tiltaket støtter opp under en rekke utredninger, inkludert regjeringens digitaliseringsstrategi og nasjonal strategi for kunstig intelligens, sier Sutorius.

Samspill offentlig–privat

Digitaliseringsdirektoratet skal jobbe for at det blir enklere for kommuner, statlige virksomheter og næringslivet å dele og gjenbruke data gjennom bedre tilgang til kompetanse og direktoratets fellesløsninger. Ett av målene er å gi grunnlag for at næringslivet kan utvikle tjenester som bidrar til økt verdiskaping.

– En del av vårt samfunnsoppdrag er å skape bedre samspill mellom privat og offentlig sektor. Datafabrikken er ett av tiltakene for å skape nye digitale tjenester og forretningsmodeller, sier Steffen Sutorius.

Ytterligere kommentarer:

Steffen SutoriusDirektør Digitaliseringsdirektoratet                                  E-poststeffen.sutorius@digdir.no - Telefon+47 930 68 459


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.