3 min read

Kryptomining– hvor er verdidebatten?

Example
Espen Lydersen - Publisert: 18.06.2020 17:33

Googles datasenter i Skien

Behovet for datalagring og kryptomining er enormt. Korona-pandemien, hvor «nesten alle» har blitt tvunget over på ulike IT-kommunikasjonsplattformer har satt ytterligere fart på IT-revolusjonen, en utvikling som også kan være et viktig verktøy i klimakampen og utviklingen av fornybar samfunnet, hvis storsamfunnet virkelig satser på utbygging av miljø-vennlig fornybare energi og smarte energieffektive infrastruktur-løsninger.

Ulike former for utnyttelse av oppvarmet kjølevann fra slike datasentre er en av mange slike energieffektive løsninger som må på plass for å kunne forsvare det enorme behovet slike anlegg har for energi. Norge bør selvsagt bære sin del av slik infrastruktur, men spørsmålet er hvor mye. I den sammenheng er det svært viktig med en verdidebatt som bl.a. bør omhandle følgende tema:

Er det fornuftig eller moralsk riktig å bruke 62TWh (45 prosent av vår vannkraftproduksjon) til datasentre i Norge, som er omfanget av søknadene Statnett i dag har på sitt bord?

Bemerk: Her spesifiseres vannkraftproduksjon, ikke vindturbinproduksjon.     I tidsrom ved stort forbruk blir det norske folket sittende igjen med vindturbinkraft til dobbelt pris.

Er det fornuftig at mye av kraften trolig vil gå til kryptomining, som sammen med datalagringssenteret er definert som kraftkrevende industri og derfor fritatt fra elavgift i Norge, det vil si at staten subsidierer disse virksomhetene, mens regninga veltes over på oss forbrukere?

Skal disse selskapene få lov å hemmeligholde hvilke kunder de har, blant annet kryptomining-kunder?

Skal store multinasjonale selskaper fortsatt få lov til «overskuddsoverføring» av inntekter som skapes i Norge eller andre land, til det landet de har hovedkontor i?

For Google, som ønsker å etablere seg på Gromstul i Skien, ligger hovedkontoret i Irland. Google hadde trolig en omsetning i Norge på 3,5 milliarder kroner i 2018, mens skatten til Norge var på 4 millioner (1,5 prosent skatt) (https://www.dn.no/teknologi/google-norge/google-taper-fortsatt-penger-i-norge-betalte-fire-millioner-i-skatt/2-1-648488)

Hva med arbeidsplasser? Det blir trolig svært begrenset med arbeidsplasser i Norge. I en globalisert verden sitter ikke de ansatte i multinasjonale selskaper i Norge, til det er kostnadsnivået for høyt.

Hva er de samfunnsøkonomiske gevinstene av dette? Tor Greve (professor i strategi og industriell konkurranse ved BI) mener at datalagringssenter-industrien ikke kan sammenliknes med norsk oljeproduksjon, som er i en særstilling, i og med at overskuddet i produksjonen beskattes med opptil 50 prosent. I tillegg kommer selskapsskatten på 27 prosent (i dag 22 prosent). Gigabyte kan ikke skattlegges på samme måte.

Heller ikke investeringene i eller inntektene fra datasentre har samme nivå som oljeindustrien. Mye av det som investeres i Nordsjøen lages på Vestlandet, mens det utstyret som skal inn i slike sentra er datautstyr primært fra Kina. Datasentre kan bli en stor næring, men den kan ikke få de samme økonomiske ringvirkningen som olje og sjømat.

GOOGLE-TOMTA: I dette området i Skien har Google kjøpt tomt til eventuelt datasenter. Espen Lydersen stiller kritiske spørsmål ved etableringen.


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.