4 min read

Tangen kan bli inhabil ved valg av eksterne forvaltere av Oljefondet

Nicolai Tangen starter i jobben som ny sjef for Oljefondet 1. september.
Nicolai Tangen starter i jobben som ny sjef for Oljefondet 1. september. (Foto: Håkon Mosvold Larsen,/NTB Scanpix)

Espen Linderud  - Publisert: 21.08.20

Oljefondets bruk av eksterne forvaltere kan bli et habilitetsmessig minefelt for påtroppende oljefondssjef, ifølge jusekspert.

At Nicolai Tangen på grunn av sin kobling til Ako Capital kan være inhabil i å fatte beslutninger er noe som tidligere har vært fremme i debatten. Men Tangen kan også være inhabil når Oljefondet engasjerer eksterne forvaltere gjennom sitt omfattende nettverk i finansbransjen.

– Inhabilitet kan oppstå når eksterne forvaltere byttes ut, når avtaler fornyes eller om de endres, for eksempel ved at honorarsatsene endres, sier Morten Walløe Tvedt, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.

Det som er avgjørende for om Tangen er inhabil – og dermed hele Norges Bank Investment Management (Nbim), som forvalter Oljefondet – er eventuell kjennskap og vennskap til andre forvaltere som enten er eller vil bli eksterne forvaltere.

Dette er saken

  • Hedgefondforvalter Nicolai Tangen (53) ble 26. mars presentert som ny oljefondssjef.
  • Tangen uttalte på pressekonferansen at «alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes».
  • DN har siden avdekket at båndene ikke brytes, men at Tangen fortsatt skal ha en eierandel når han tiltrer som oljefondssjef. Tangen ble heller aldri ført opp på en offentlig, publisert søkerliste, noe flere jusprofessorer mener er ulovlig.
  • Nicolai Tangen har plassert formuen i selskaper og fond registrert i skatteparadiser, deriblant Caymanøyene. Det har skapt reaksjoner fordi Oljefondet og den norske stat jobber aktivt for at skatt skal betales der verdiene skapes.
  • Norges Banks representantskap, som fører tilsyn med banken, har stilt sentralbankledelsen en rekke spørsmål om ansettelsesprosessen.
  • Mandag 11. mai sendte representantskapet en rekke anbefalinger til hovedstyret. De vil komme tilbake til anmerkninger om ansettelsesavtalen når den foreligger etter et møte i hovedstyret 27. mai.Mer

Hvis øverste leder er inhabil er hele organisasjonen inhabil. Når eksempelvis en statsråd er inhabil, løses dette ved at en annen statsråd i et annet departement stepper inn i den aktuelle saken. Hvis Tangen er inhabil, må dette løses på en annen måte.

– Vennskap er en glidende skala. Man kan ikke si at man er x prosent venner og da er man inhabil. Det er mer tricky, sier Tvedt, som i et innlegg i DN skriver:

«Inhabilitet handler ikke om å mistro Tangen. Vurderingen er om relasjonen mellom Tangen og en ekstern forvalter er egnet for allmennheten til å rokke ved tilliten til at det tas upartiske avgjørelser. Selv om Tangen er 100 prosent stringent selv, kan hans vennskap eller tidligere konkurranseforhold være egnet til å svekke tilliten til upartiskheten.»

Hvordan løse dette?

Oljefondet hadde avtale med 74 eksterne forvaltere ved utgangen av 2019. Disse forvaltet 389 milliarder kroner.

Norges Bank har gjort det klart at Ako Capital ikke kan benyttes som ekstern forvalter. Dette ble sagt under den åpne høringen i Stortinget om ansettelsen av Tangen og gjentatt i et senere brev fra banken til komiteen.

«Til nå har vi ikke sett noen redegjørelse fra hverken Tangen eller Norges Bank om hvordan disse inhabilitetsproblemene er tenkt løst. I det eksisterende avtaleverket som er på plass mellom Tangen og Norges Bank er det erklæringer og avtaler som ikke er offentlige. Med dette bakteppet er det vanskelig å se for seg hvordan det skal skapes full åpenhet om enhver relasjon Tangen har til mulige eksterne forvaltere. Rettslig sett vil disse vurderingene bli vanskelige siden det ikke finnes uttømmende «kundelister» mellom bekjente i finansmiljøet. Hvordan skal Norges Bank, Finansdepartementet eller Stortinget sikre at Oljefondet ikke bryter norsk lov med Tangen som direktør?» skriver Tvedt i et innlegg i DN.

Visesentralbanksjefen stepper inn

Norges Bank svarer slik på Tvedts innlegg:

– Som det går frem av brevet til Stortingets finanskomité 13. august, kan ikke Nbim har forretningsmessig kontakt med Ako-selskapene og deres ansatte. Konkret innebærer det blant annet at Nbim ikke kan bruke Ako som ekstern forvalter eller kjøpe andre tjenester av Ako-selskaper, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i en epost.

– Eventuell inhabilitet for både Tangen og andre beslutningstagere i Nbim må vurderes konkret fra sak til sak, basert på relevant faktum. Norges Bank er selvfølgelig kjent med bestemmelsene om avledet inhabilitet, og hovedstyret har derfor gitt visesentralbanksjefen med særskilt ansvar for Oljefondet myndighet til å treffe beslutninger dersom Tangen må fratre som inhabil, skriver han.(Vilkår)


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE HUMAN SYNTHESIS ACHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.