4 min read

Ingen rettslige hindre for inngripen i Tangen ansettelsen

OLJEFONDET: Når representantskapet til Norges Bank slår fast at lover og etiske retningslinjer er brutt ved ansettelsen av Nicolai Tangen, kan dette i seg selv være tilstrekkelig til at man kan gå fra avtalen med Nicolai Tangen, skriver professor Benedikte M. Høgberg. På bildet sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Tangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dagbladet - Benedikte M. Høgberg, UiOPublisert onsdag 19. august 2020 - 21:06

Stortinget kan trygt be finansministeren om å rydde opp, og finansministeren kan trygt gå i dialog med hovedstyret i Norges Bank om denne prekære situasjonen.

Benedikte M. Høgberg
Benedikte M. Høgberg,professor ved Institutt for offentlig rett

Striden om påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har de siste dagene tatt nye vendinger. Det toppet seg tirsdag, da det ble kjent at Tangens tidligere advokatforbindelser, på et oppdrag fra Finansdepartementet, har konkludert med at finansminister Jan Tore Sanner ikke kan gripe inn i ansettelsen av Tangen.

I sin konklusjon lener advokatfirmaet seg blant annet på ordlyden i sentralbankloven og videre til at ansettelsesavtaler som er inngått skal holdes. Deres mening er at ansettelsen av daglig leder i Oljefondet er en eksklusiv kompetanse som ligger til hovedstyret i Norges Bank og at loven dermed utelukker innblanding fra regjering og storting.

Dette er dårlig juridisk håndverk. En side av dette er at når avtaler i dette landet skal holdes, så gjelder det bare for avtaler som ikke strider mot lovene eller ærbarhet. Når representantskapet til Norges Bank slår fast at lover og etiske retningslinjer er brutt ved ansettelsen av Tangen, kan dette i seg selv være tilstrekkelig til at man kan gå fra avtalen med Tangen.⚙

Enda mer alvorlig er likevel at konsekvensen av advokatfirmaets konklusjon er at Tangen blir uavsettelig. Selv ikke statsmaktene, det vil si Stortinget, regjeringen eller domstolene, kan avsette ham, fordi sentralbankloven visstnok skal ha gitt hovedstyret en eksklusiv kompetanse i ansettelsessaker, altså en enerett.

Ber i praksis Norges Bank kaste kortene

Det bør imidlertid ringe mange bjeller hos jurister når konsekvensen av lovtolkningen blir at statsmaktene mister sin makt. Ved vanlige ansettelser i staten er dette rimelig nok, men Tangen skal ikke inn i en vanlig stilling. Han blir den mannen som på vegne av det norske folk, på vegne av Stortinget, skal forvalte vår formue.

Formuen i Oljefondet tilhører folket, som nettopp Stortinget har det øverste ansvaret for, gjennom Grunnlovens maktfordelingsprinsipp. Etter Grunnloven har Stortinget ikke bare den lovgivende makt, men også den beskattende, bevilgende og kontrollerende makt. Det er fordi folkesuverenitetsprinsippet danner utgangspunktet for det norske styresettet.

Om Stortinget, etter å ha fått framlagt et klønete formulert lovforslag fra Finansdepartementet, en gang har kommet i skade for å vedta en lov som overfører Stortingets eksklusive ansvar for vår felles formue til hovedstyret i Norges Bank, som igjen har overført dette ansvaret videre til Nicolai Tangen, ja da er den loven i strid med Grunnloven. For da har Stortinget gjennom lov gitt fra seg den kompetansen de er tildelt etter Grunnloven, uten å sørge for at regjeringen kan gripe inn overfor hovedstyret.

Slik blir sentralbankloven – gjennom advokatfirmaets øyne – en oppskrift på å frata statsmaktene deres kompetanse etter Grunnloven og en oppskrift på hvordan miste kontrollen over en oljeformue.

Slik er det selvsagt ikke. Sentralbankloven har en åpning for finansministeren til å gripe inn i ekstraordinære situasjoner – og dette er i aller høyeste grad en ekstraordinær situasjon. Og skulle man være uenig i det, så må sentralbankloven uansett tolkes innskrenkende, slik at Grunnloven ikke krenkes.

Vi lever tross alt i et demokrati, der alminnelige lover og avtaler ikke kan bryte med den makten Stortinget har etter Grunnloven.

Stortinget kan derfor trygt be finansministeren om å rydde opp, og finansministeren kan trygt gå i dialog med hovedstyret i Norges Bank om denne prekære situasjonen. Det er ingen rettslige hinder for det, tvert imot.

Erna nekter å svare på om Tangen blir oljefondsjef


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE HUMAN SYNTHESIS ACHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.