3 min read

Representantskapet igjen i konflikt med hovedstyret i Norges Bank

Av: Hans Rustad   29. juli 2020, 21:08

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Nicolai Tangen etter pressekonferansen om arbeidsavtalen for Tangen, som er utnevnt til ny daglig leder i Norges Bank Investment Management 28. mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Representantskapet i Norges Bank har igjen måttet be hovedstyret forklare seg etter at hovedstyret 24. mai endret reglene slik at sentralbanksjef Øystein Olsen selv kunne godkjenne verv og eierskap som ut fra tidligere regelverk betød interessekonflikt.

Særlig Olsen fikk kritikk for at Tangen fikk beholde eierandeler i sitt fond Ako Capital som var uforenlig med reglene for andre ansatte.

Ifølge representantskapet innebærer endringene i det etiske regelverket at sentralbanksjef Øystein Olsen nå kan forhåndsgodkjenne «verv, eierinteresser mv. og yrkesmessig virksomhet» som i utgangspunktet ville vært i strid med hovedregelen om forbud mot interessekonflikter for lederen av Oljefondet.

Representantskapet ber i et brev hovedstyret forklare seg. VG har fått innsyn i brevet.

Det er bemerkelsesverdig at hovedstyret igjen «åpner» en sak som skapte mye støy. Representantskapet ved Julie Brodtkorb følte seg tvunget til å bringe saken inn for finanskomiteen i Stortinget. Saken skal opp 10. august.

Det kan se ut til at hovedstyret har endret reglene slik at det som før var en konflikt, ikke lenger vil være det. Det spørs om Stortinget og offentligheten vil se på dette som vel kreativt. Brodtkorb ønsker en avklaring av hva som er gjeldende regler før høringen begynner.


Spekulanen forblir i skatteparadis

Oil Fund Drama nears a climax


Kommentar

Undres hvem som er ansvarlig for godkjenning av bankens etiske regelverk? Hvordan og av hvem ble det originale etiske regelverket fastsatt?

Evt. endringer burde nødvendigvis foretas i diskusjon med Representantskapet samt regjeringen og ikke direkte av Sentralbanksjefen. Det blir jo som å sette bukken til å passe havresekken.

Regelverket må under ingen omstendigheter endres uten samtykke for å tilpasse seg nye omstendigheter som bryter med det etiske regelverket.

Møtet på Stortinget den 11 aug. må basere seg på det gjeldende etiske regelverket ved Tangens påskyndte ansettelse.

Utlysningsmetoden benyttet for ny sjef for Oljefondet er også meget kritikkverdig da Tangen ikke stod på listen over annsøkere men tvert om ble hemmelig annsatt under bordet av Sentralbanksjef Øystein Olsen uten referanse til hverken Representantskapet eller Finansministeren.

Etter MIN mening burde både Sentralbanksjef Øystein Olsen samt den ny-annsatte Oljefondsjefen Nicolai Tangen vurdere sine stillinger så postene kan utlyses på nytt.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE HUMAN SYNTHESIS ACHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.