6 min read

Konsekvensene ved å bygge politikk på skeiv ideologi

Truls Olufsen-Mehus - KrF  Like Page May 18 at 4:28 AM

Visste du dette om konsekvensene ved å bygge politikk på skeiv ideologi i Norge?

1️⃣ På Skatteetaten.no kan du logge inn og endre ditt juridiske kjønn fra mann til kvinne og omvendt (innført 2016)

2️⃣ Det kreves ingen medisinsk eller psykologisk vurdering for å endre juridisk kjønn

3️⃣ Når du endrer kjønn “er” du umiddelbart det andre kjønnet med de rettigheter som følger slik kjønn er tolket i lovverket. Endring av personnummer åpner for alle tjenester rettet mot et kjønn som garderober, idrett, livmorhalsundersøkelser og mye mer

4️⃣ Det var ingen offentlig debatt eller grundig konsekvensutredning ved lovvendring om juridisk kjønn i 2016 - dette er blitt kritisert i ettertid av jussprofessorer

5️⃣ Norge er verdens mest liberale land på juridisk kjønnsskifte

6️⃣ Barn kan endre juridisk kjønn fra og med fylte 6 år med kun én av foreldrenes samtykke. Dersom den ene forelderen motsetter seg kjønnsskifte, kan den andre kreve å få saken behandlet hos fylkesmannen. Flere familier er splittet på grunn av dette

7️⃣ Barn og ungdom læres i dag opp til at kjønn ikke “observeres”, men det "tildeles ved fødsel", og at barn og ungdom dermed kan være “født i feil kropp”

8️⃣ Opplæringen drives av den statsstøttede politiske organisasjonen FRI, opplæringen er nedfelt i læreplanene for grunnskole og videregående, samt integrert i alle helse-og sosialfaglige utdanninsløp

9️⃣ Den nye kjønnideologien formidles aktivt til barn av NRK Super, og gjennom statens informasjonskanal til barn og unge kalt Ung.no

1️⃣0️⃣ Siden 2012 har det vært en økning på 1000%, en tjuedobling, av barn og ungdom som identifiserer seg “ut av sitt fødselskjønn”, uten at forskning kan svare på hvorfor. Tilstanden kalles kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori

1️⃣1️⃣ Det finnes ikke forskning som støtter teoriene om “feil kropp eller feil kjønn” og svært få er klar over lovendringen fordi den ikke er konsekvensutredet eller debattert i media

1️⃣2️⃣ Det finnes ikke verifiserbar medisinsk forskning som begrunner at barn og ungdom bør igangsette såkalt “kjønnskorrigerende behandling”, likevel velger helsepersonell med sexologisk-politisk bakgrunn å behandle barn og unge. Blant annet ved kommunale helsestasjoner

1️⃣3️⃣ “Kjønnskorrigerende behandling” innebærer pubertetsblokkere, kjønnshormoner og kirurgi

1️⃣4️⃣ Foreldre som er kritiske til å la sine barn starte med “kjønnskorrigerende behandling” risikerer å bli meldt til barnevernet for omsorgssvikt

1️⃣5️⃣ Det er en myte at pubertetsblokkere (PB) gir ungdom med kjønnsdysfori såkalt “betenkningstid eller pause”. Det er også en myte at man kan starte og stoppe puberteten med PB, eller at den er 100% reversibel da det ikke finnes medisinsk forskning som støtter dette

1️⃣6️⃣ Pubertetsblokkere innebærer stor risiko. Vi vet blant annet at PB påvirker hjernen fysisk ved tap av IQ, det er påvist økt selvskading og økt suicidal adferd samt økt misnøye med egen kropp. Sterke emosjonelle / hormonelle svingninger kommer blant annet som følge av denne behandlingen

1️⃣7️⃣ Pubertetsblokkere er ikke et godkjent legemiddel for å bruke på friske ungdom for å stanse normal pubertet - PB er kun godkjent legemiddel for barn som kommer for tidlig i pubertet før 8 årsalderen

1️⃣8️⃣ Bruk av pubertetsblokkere bedrer ikke helsetilstanden til barn og ungdom, tvert imot skaper den en sykdomstilstand i friske kropper. Studier viser at av barn og ungdom som tar PB går 90-100% videre til hormonbehandling. Disse barna vil ikke få normalt utviklede kjønnsorganer, og de vil oppleve nedsatt seksualfunksjon i voksen alder

1️⃣9️⃣ I Norge er rekkefølgen for kjønnskorrigerende behandling følgende: (a) pubertetsblokkere gis barn allerede før tenårene starter fram til ca 16 år (b) hormonbehandling starter ved 16 årsalder (c) kirurgi kan igangsettes ved 18 årsalder

2️⃣0️⃣ Testosteron gir skjeggvekst, mørkere stemme og endrer fysisk på kroppen for jenter, mens østrogen gjør at gutter får feminine trekk. Behandling med hormoner, genitalkururgi og brystfjerning er irreversibelt

2️⃣1️⃣ Infertilitet og sterilitet er en direkte konsekvens av kjønnskorrigerende behandling med blant annet pubertetsblokkere og steriliteten inntreffer da i tenårene. Mens Loven om sterilitet har satt nedre aldersgrense 25 år for steriliserende inngrep

2️⃣2️⃣ Behandlingsformene innen kjønnskorrigerende behandling utføres på politisk / ideologisk grunnlag, ikke medisinskfaglig grunnlag. Dette er Helseministeren allerede varslet om flere ganger, men den eksperimentelle behandlingen fortsetter. Nå er også privatklinikker og kommunale helsestasjoner blitt ivrige på igangsetting av slik behandling av barn og ungdom

2️⃣3️⃣ Flere politiske parti har programfestet at de ønsker kjønnskorrigerende behandling langt mer tilgjengelig. De samme partiene ønsker også å innføre et tredje kjønn, samt tilføre mer statlige midler til Foreningen FRI og deres ideologiske program for barn og voksne kalt Rosa Kompetanse og Restart

2️⃣4️⃣ Forskning viser at 80-90% av barn og ungdom vokser av seg kjønnsdysfori. Men de kan ha behov for psykiatrisk hjelp, samtaletveiledning og medmenneskelig omsorg. NB: 75-80% av ungdom med kjønnsdysfori har andre psykiske utfordringer og tilstander

2️⃣5️⃣ Spesialister i Norge er i etiske dilemma fordi de må behandle barn som ikke har samtykkekompetanse, samt ungdom og unge voksne uten at det er belegg for at kjønnskorrigerende behandling er rett. Dette er villet politikk utformet av lobbyist- og interesseorganisasjoner

2️⃣6️⃣ Verken hormonbehandling, kirurgi eller teoretisk opplæring kan endre menneskets biologiske kjønn

2️⃣7️⃣ Dersom lovendringsforslaget i Straffeloven §185 som skal behandles 3. Juni 2020 går igjennom, vil denne teksten du nå har lest kunne ansees som hatefull, og dermed grunnlag for politianmeldelse med en strafferamme på 3 års fengsel.
- Det kan bli straffbart å ytre at det kun finnes mann og kvinne
- Det kan bli straffbart å bruke rett / feil pronomen

2️⃣8️⃣ Dersom Straffeloven §186 også endres til at å omhandle “kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet” vil det skape strafferettslige forhold vedrørende flere dagligdagse situasjoner. Personer som blir nektet tilgang til offentlige steder og arrangement på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet kan anmelde forholdet. Eksempelvis kan du få fengselsstraff inntil 6 mnd dersom du nekter biologiske menn som identifiserer seg som kvinner følgende:
- tilgang på damegarderober
- å delta i kvinneidrett
- å bruke sin rett til assistert befruktning (når AP, SV og Frps bioteknologilov trer i kraft)

2️⃣9️⃣ Det kan bli umulig å gjøre om lovendringen, da det i seg selv vil bli en hatefull ytring å foreslå en slik lovendring. Politikerne har dermed malt seg inn i et hjørne med en mengde utilsiktede konsekvenser som burde vært utredet

3️⃣0️⃣ Den skeive politikken med radikale lovendringer har oppnådd suksess blant annet gjennom ungdomspartiene i Norsk politikk, ved å unngå pressedekning på innholdet og ved å kamuflere lovendringene under andre mer omtalte lovforslag. Dette bekreftes i en internasjonal rapport med bistand fra Vaar Advokat AS og Skeiv Ungdom

---
Kilder på hvert punkt finner du i kommentarfeltet.

Teksten er utarbeidet av hensyn på nåværende varslet mangelfull pasientsikkerhet og barnas rett til vern, samt med hensyn på framtidig ytringsfrihet. Punktene er ment som et opplysningsverktøy, med kilder som er etterretterlig og verifisert av spesialister og fagpersoner på områdene kjønn og pasientbehandling.

Eksempler på hva som kan gjøres:
- loven om endring av juridisk kjønn fra 2016 bør revideres, se på Storbritannia sin lov for eksempel
- krav om at medisinsk pasientbehandling bygger på evidensbasert forskning - ikke ideologi
- krav om nedre aldersgrense for kjønnsskorrigerende behandling
- lovendringen som tar inn "kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk" i straffelovens §185 og 186 må stoppes, behandles i stortinget 3.juni

Av

Truls Olufsen-Mehus
Lokalpolitiker for Hammerfest KrF og fylkesleder for Troms og Finnmark KrF


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.