10 min read

Kombinasjonen som kan velte en nasjon

Preben Dimmen

Preben Dimmen  +  Publisert: 22.02.2020 - 17:37

Først nå begynner det å gå opp for folk flest at den førte innvandringspolitikken har nedbrytende og kostbare konsekvenser. Da setter vi like godt i gang med en hodeløs klimapolitikk. Det er en kombinasjon som kan velte oss som nasjon.

Å overbevise kultureliten, flertallet av pedagogene, journalistene og politikerstanden i velstående nasjoner til å aktivt motarbeide egne befolkningers interesser på et altomfattende nivå, er resultatet av et politisk håndverk uten historisk sidestykke. I likhet med innvandringspolitikken som har blitt ført de siste tiårene, begynner folk nå å kjenne på konsekvensene av klimapolitikken.

Gigantisk regning

I løpet av ett år står petroleumsindustrien og petroleumsrelaterte næringer for mer enn 40 prosent av skapte verdier i Norge. Som følge av et statsbudsjett som øker med ca. 100 milliarder kroner årlig (og som «bare» er på totalt 1.500 milliarder), den altfor store utvidelsen av offentlig sektor, samt den skjødesløse innvandrings-, flyktninge-, familiegjenforenings- og integreringspolitikken som har blitt ført de siste tiårene og som fremdeles føres, står vi med skjegget i postkassa og stirrer på den gigantiske regninga som må betales.

Med den «politisk kontrollerte» rivningen av Norges viktigste industri på toppen av det hele, vil nasjonens fremskritt reverseres monumentalt. Kombinert med hvordan de sosiale, demografiske og kriminelle tilstandene som – i kraft av den høye innvandringen fra MØNA-land, den såkalte landgruppe 3 – vil forverre seg i årene og tiårene som kommer, snakker vi om en kombinasjon som har potensialet til å velte en nasjon.

Klimasekten

I løpet av de siste tiårene har klimasekten vokst seg enorm, med mektige tilhørere og forkynnere, hvor klimaprestene ikledd rødgrønne dommedagskåper predikerer kataklysme som bare kan unngås ved syndsforlatelse fra CO2, kjøttspising og økonomisk vekst. Sekten har blitt som en religion, og store deler av politikerstanden har latt seg rive med, enten med mål om ideologisk utnyttelse eller ren og skjær politisk promiskuitet.

Heldigvis våkner stadig flere opp til at klimabevegelsen er en forkledning som skjuler – endog ikke godt – politikk som vil i ytterste konsekvens lamme, og i det aller minste ramme den norske økonomien, selvråderetten, velferden og befolkningen hardt. Med Regjeringens uttrykte mål om å «halvere utslipp fra nivået i 1990 innen 2030», kan man bare forestille seg hva de reelle konsekvensene blir for vanlige arbeidsfolk og familier.

Det er langt mellom liv og lære, som det heter.

Politisering

Klimaproblematikken, som innvandringsproblematikken, eksisterer hovedsakelig innenfor to sfærer: Den vitenskapelige og den politiske. Sistnevnte har for lengst forsøplet den vitenskapelige sfære, og som følge av dette spres det regelrette løgner om den faktiske situasjonen man politisk skal forholde seg til. Det er uhyre vanskelig å trå konstruktivt i den vitenskapelige sfæren, nettopp på grunn av at den har blitt så politisert av både nasjonale, internasjonale og overnasjonale aktører med sine egne motiver.

Den største løgnen i klimadebatten er at det hersker konsensus om at mennesker står ansvarlige for mesteparten av temperaturøkningen på ca. 0,9 celsius grader siden midten av 1800-tallet. Hvis du noen gang har våget å uttrykke skepsis i diskusjoner om «klimakrisen», har du garantert opplevd å få slengt denne kommentaren i fleisen: «Så du vet bedre enn 97 prosent av verdens forskere?»

Når 97 er 0,5 eller 1,6

De 97 prosentene er en referanse til metastudien Cook et al. fra 2013. Den analyserte 11.944 vitenskapelige artikler om klimaendringer, med hensikt å lage en oversikt over konklusjonene og klimaforskernes syn. Men nå har en studie av studien avdekket at den ikke viser at 97 prosent av verdens forskere mener klimaendringer skyldes hovedsakelig (altså over 50 prosent) av menneskers aktivitet (såkalt antropogen global oppvarming). Det den derimot viser, er at man kan feiltolke, misvise og direkte lyge om en studie, og fremdeles gjøre den til det mest brukte utgangspunktet for en av den moderne tids mest avgjørende saker for fremtiden. Så lenge det tjener en viss politisk agenda – selv etter å ha blitt ettertrykkelig tilbakevist.

Tvert om er det 0,5 prosent av de vitenskapelige artiklene som eksplisitt underbygger påstanden om at hovedårsaken (over 50 pst) av temperaturøkningen på jordkloden etter målingene på 1800-tallet er forårsaket av menneskelige drivhusgassutslipp.

Andelen 0,5 prosent inkluderer nemlig også de 7.970 vitenskapelige artiklene (av de totalt 11.944) som ikke tar et klart standpunkt om hvorvidt det forekommer antropogen global oppvarming og i hvilken grad den forekommer. Hvis man fjerner alle artiklene som ble diskvalifisert av Cook for ikke å uttrykke et standpunkt, øker prosentandelen som mener at temperaturøkningen er forårsaket hovedsakelig av mennesker til 1,6 prosent.

1,6 prosent står i sterk kontrast til de 97 prosent som vi stadig leser og hører på nyhetene, og som blir formidlet av politikere og på skolebenken.

Kategorisering

Hvordan har det så vært mulig at disse «97 prosent» med henvisning til Cook-studien er blitt misbrukt av personer som Barack Obama og andre politikere, journalister, lærere og debattanter?

Svaret finner vi igjen hos John Cook. Han gjorde et «politisk håndverk». Han fjernet alle artiklene som ikke uttrykte en eksplisitt posisjon om antropogen global oppvarming. Så baserte han funnene sine på de artiklene som faktisk uttrykte en posisjon.

Av seks kategorier med forskjellige posisjoner, samlet han de tre kategoriene av artikler som uttrykte eksplisitt at mennesker påvirker klimaet på noen som helst måte, i en hvilken som helst grad, samt artiklene som uttrykte implisitt at mennesker påvirker klimaet på noen som helst måte, i en hvilken som helst grad, i tillegg til den siste kategorien som uttrykte eksplisitt at mennesker påvirker klimaendringene i en grad over 50 prosent.

I denne kategoriseringen, som til sammen konkluderte med at mennesker i det minste påvirker klimaet på noen som helst måte innenfor et spenn mellom 0,0001 til 100 prosent, konkluderte 97 prosent av de vitenskapelige artiklene implisitt eller eksplisitt med at mennesker påvirker klimaet og gjennomsnittstemperaturen i verden iallfall til en viss grad (alle de tre av seks kategoriene som ble nevnt i avsnittet ovenfor). Dette er ikke kontroversielt i det hele tatt, da klimaet åpenbart påvirkes til en viss grad – uansett hvor stor andel det faktisk er snakk om – av mennesker. Men tallet har blitt grovt misbrukt av politisk motiverte aktører.

Spørsmålet er ikke hvorvidt mennesker påvirker klimaet og temperaturfluktuasjonen, men derimot i hvilken grad den antropogene aktiviteten påvirker den totale endringen.

Legitime spørsmål

Det er helt innenfor å sette spørsmålstegn ved menneskets spesifikke grad av påvirkning på den globale temperaturøkningen. Det er legitimt å spørre om:

  • kvaliteten på måleapparatene som ble brukt i starten, og hvorvidt de gir et adekvat svar på den globale (og ikke bare lokale temperaturen spesielt i de tidlige årene med målinger)
  • solens aktivitet, med dens solflekker, baner, vinder og sykluser
  • jordens magnetskjolds svekkelse de siste tiårene, og i hvilken grad dette svekker klodens evne til å beskytte mot solen
  • av hvilke grunner deler av Antarktis varmes opp
  • vår tids relasjon til Den lille istid, hvis avslutning sammenfaller med den industrielle revolusjon (og korrelasjonen mellom varmeperioder og teknologiske og kulturelle fremskritt gjennom historien)
  • naturkatastrofers forekomst, i hvilken grad de forårsakes av mennesker med intensjon eller som konsekvens av antropogen global oppvarming
  • relasjonen til andre varmeperioder (vi har tross alt hatt mange varmeperioder og kuldeperioder etter den siste istiden, med temperaturer høyere enn dagens)

Det er mange interessante spørsmål med variabler som må tas hensyn til om man skal fatte skjebnesvangre politiske beslutninger basert på klimasaken.

Realitetsorientering

Jeg er simpelthen en kritisk og nysgjerrig sjel som enser politisk propaganda og skjulte motiver, skjult bak klimabevegelsen. Måten media – og spesielt NRK – fokuserer stadig mer (nesten religiøst) på klimasaken, samt måten de dramatiserer absolutt alt som kan relateres til klima, har fått mange andre også til å så tvil om bevegelsens egentlige motiver. Og derfor ser vi klimaopprøret nå.

Skal man følge føre var-prinsippet, selv om vi ikke vet i hvilken grad våre menneskeskapte utslipp forårsaker global oppvarming, må vi i det minste realitetsorientere oss litt om hvilken plass Norge har i verdenssamfunnet, om hvor mye vi slipper ut av svartelistede gasser og hvordan energiforbruket vårt ser ut.

32 prosent av forbruket vårt er fra fossile kilder, mens 68 prosent er fra hydro og fornybare kilder. EUs tall er ganske forskjellig. Der er 75 prosent fra fossile kilder, 14 prosent fra hydro og fornybare kilder, og 11 prosent fra kjernekraft.

Det betyr i praksis at Norge allerede har gjennomført «det grønne skiftet».

Så må jeg minne om at vi er et bittelite knøttland som bokstavelig talt står for en promille av verdens utslipp. Vi får utrettet langt mer ved å opprettholde velstanden og utviklingen i samfunnet vårt, i stedet for å foreta en «kompostering» av økonomien.

Maktforskyvning

Jeg avslutter med poenget jeg begynte med: Dette er virkelig et politisk håndverk uten sidestykke, kanskje med innvandringspolitikken som bakteppe. Mens man lukket øynene for innvandringens konsekvenser inntil det var for sent, går man nå høyt på banen med det man påstår er udiskutable fakta.

Klimasaken har hinsides politisert vitenskapen og resirkulert den internasjonale sosialismen på eksemplarisk vis. Skatter, avgifter, avviklinger og detaljreguleringer av samfunn og individers liv innføres i klimaets navn. Overnasjonale organisasjoner med mål om å avvikle nasjonalstatene, som FN og EU, overføres stadig mer makt. Og vi er vitne til en maktforskyvning fra Vesten til fremadstormende diktaturer/sivilisasjoner som Kina, som tjener grovt på for eksempel Paris-avtalen og andre internasjonale avtaler som tillater akselerert utvikling hos dem, og akselerert avvikling hos oss.


HVA KVALIFISERER SOM GRØNN INVESTERING? DEN GLOBALE ELITEN SETTER REGLENE.


Et stort skifte av investeringer foreslås nå av den globale eliten til 'bærekraftige' aktiviteter som å kutte CO2 drastisk innen 2030?

Mer enn 500 forskere har skrevet til FN for å råde dem om at det ikke er noen overhengende klimakatastrofe, spesielt IKKE fra CO2 som er et nødvendig element for at alle grøntområder og skog skal trives. MEN, den globale eliten insisterer på fortsettelsen av sin klimatro, ​​som startet med opprettelsen av deres Club of Rome i 1968, som handler om å bruke klimaendringer for å skremme mennesker til deres nye verdensorden NWO.

Den "grønne investerings" løgnen kan også være en avledning for å dekke over den overoppblåste økonomiballongen som i mange år har skrevet ut og brukt papirpenger uten verdi. I alle fall går vi helt sikkert inn i en periode med økonomisk usikkerhet. Dette er et verdensomspennende skifte i økonomi støttet av verdens største investeringsselskaper som Black Rock. Alle større selskaper på børsene blir tvunget til å bli med eller miste verdien av investeringene sine. Et spesielt kontrollorgan vil bedømme om en investering er 'GRØNN' eller ikke.

Jeg frykter at dette også vil omfatte folks innkjøp, som også vil bli gradert som 'GRØNT' eller ikke og beskattes deretter, noe som vil gi enda mer fortjeneste for den globale eliten basert på klimaløgnen. Uunngåelig kontroll med kjøpene våre vil være gjennom kredittkortene våre når kontanter blir uakseptable. Dette vil omsider resultere i eliminering av alle lokalt produserte produkter, og føre til tap av tusenvis av arbeidsplasser, selskaper og gårder. Dette er i tråd med den nylig introduserte norske KLIMAKUR 2030.

Les denne Flip+boken


The Great Global Warming Swindle

Originally broadcasted March 8, 2007 on British Channel 4.

A documentary, by British television producer Martin Durkin, which argues against the virtually unchallenged consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be "the biggest scam of modern times."

Interessant video her


Tekniker Dr. Lars Bern om den overdreven klimatrusselen.


Teknologidoktor Lars Bern gir sitt bilde som er forbløffende og veldig interessant å ta del i for å forstå spillet bak klimalarmen. Lars Bern har solid erfaring innen klimaforskning i 40 år. Han sier at klimahysteriet er drevet av en gruppe globalister som ønsker å opprette overnasjonale organisasjoner og forskrifter. De skyr ikke til å finne opp overdrivelser for å skremme folk til å akseptere tiltakene. Han sier at det er naturlige klimaendringer og at vi sannsynligvis vil få et kaldere vær. Han forklarer også hvorfor.


Forrige uke hadde vi et intervju med Peter Stilbs som er professor emeritus i fysisk kjemi ved Royal Institute of Technology i Stockholm. Disse to ekspertene er pensjonister og kan snakke fritt uten å risikere karriere og økonomi. De gir begge den sjokkerende beskjeden om at klimalarmene er helt overdrevne og kjøres av politiske og økonomiske grunner snarere enn bekymring for fremtiden vår.


Solen er inne i sin 11the syklus hvor den er lengst borte fra Jorden. Den beskyttende bestråling av flere slag er derfor midlertidig redusert, som gjør at den vanlige utjevningen av vårt værsystem har blitt blitt kraftig redusert, så man får flere 'uryddige' tilstander.


Det samme skjer med sovende organismer, insekter og virus som vanligvis holdes under kontroll, som nå blomstrer frem ved svakere kontroll. Alt dette ser vi nå tydelige eksempler på. Dette er naturens gang og IKKE menneskeskapt.
Solen er allerede på vei tilbake og vil om 7 år være tilbake i full styrke igjen.

Glem CO2 skrekken, som er nødvendig for at alt planteliv skal overleve.             Rydd i stedet opp i alt plastik og skrot som befinner seg i elver og hav.


VIL DU VITE SANNHETEN OM CO2 – METANGASS – OZONLAGET – SKOGSDØD – HAVSTIGNING – ØRKENSPREDNING OSV. VI HAR BLITT SKREMT MED DET I OVER FØRTI ÅR. ALT ER BARE LØGN. LARS BERN SOM VET MER ENN SAMTLIGE NORSKE KLIMAFORSKERE TILSAMMEN FORTELLER DEG. Video


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.