3 min read

Norge inn i Macrons intervensjonsstyrke

FREMMEDLEGIONEN

(EI2).30. sep. 2019 | JAN R. STEINHOLT, POLITISK RÅDGIVER I NEI TIL EU

Norge har tilsluttet seg en ny felleseuropeisk intervensjons-styrke, European Intervention InitiativeNok en gang har det skjedd i form av en pressemelding fra Forsvars-departementet, uten noen form for politisk debatt

En kjerne av villige

EI2 baserer seg på en kjerne av europeiske land «som har vist politisk vilje og militær evne til å påta seg operasjonelt ansvar», som det heter. Ideen stammer fra president Emmanuel Macron som har hastverk med å samkjøre europeiske stridskrefter, gjerne under fransk sentralkommando. Initiativet ble lansert i juni 2018 da ni europeiske forsvarsministre undertegnet en intensjonserklæring. Italia valgte imidlertid å trekke seg ut etter å ha vært med på de innledende forhandlingsrundene

Nå er Norge blitt del av denne selvutnevnte kjerna, sammen med blant annet Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Danmark. Også Sverige og Finland har sluttet seg til.

Det franske EI2-initiativet har flere siktemål. Det ene er å få fortgang i samordning av stridskreftene på det europeiske kontinentet uavhengig av USA og NATO, såkalt strategisk autonomi. Det andre er å utvide EUs prosjekt for en Europahær, PESCO, til land som av forskjellige årsaker ikke kan eller vil underlegge seg PESCO-forpliktelsene, som Storbritannia og Danmark. Og inntil videre Norge.

Et tredje mål er å demonstrere europeisk handlekraft til å intervenere militært rundt om på kloden. Østersjøen, Sahel og Karibia blir nevnt som områder av spesiell interesse i felleserklæringa fra forsvarsministermøtet 20. september 2019, et møte Frank Bakke-Jensen deltok på.

Skal utfylle PESCO

Intervensjonsstyrken er sjølstendig, men likevel tett knyttet opp mot PESCO. De to skal «gjensidig utfylle hverandre» og et viktig mål er å skape «en felles strategisk kultur». Videre gjelder det å forsterke Europas militære troverdighet ved å få til en jevnere «byrdefordeling» både innad i Europa og overfor den nordamerikanske delen av NATO.

En vesentlig forskjell fra PESCO er at deltakelsen ikke er formelt forpliktende. Militæroperasjoner kan skje innenfor rammen av EU, NATO, FN eller gjennom det som blir kalt en koalisjon av villige – et uttrykk som kom i bruk da president George Bush i 2003 fikk med seg et knippe stater på den ulovlige invasjonen av Irak.

– EI2 skal være en fleksibel og pragmatisk ramme der landene selv velger hvilke initiativ de vil bidra til, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Med sin tilslutning til EI2 bekrefter norske myndigheter igjen at de har som mål å integrere Norge tettest mulig i militære prosjekter som er initiert av stormaktene i EU. Det er i tråd med regjeringens strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018–2021, der regjeringen blant annet stiller seg positiv til at flertallet av EUs medlemsland «fordyper forsvarssamarbeidet».

Den franske fremmedlegionen kan trolig bli del av den nye intervensjonsstyrken.

Du kan gjengi og spre denne artikkelen på ikke-kommersielle vilkår forutsatt at forfatteren og Nei til EU blir kreditert som beskrevet her:

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke Kommersiell-Del PåSamme Vilkår 4.0 Internasjonal lisens.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.