7 min read

Norge trenger en ny politisk kurs

Norges Statsminister i 2020?

Et Bedre Norge.   04-02-2019.    Per Øivind Næss.

Stortingets vanstyre av Norge de siste 30-40 år gir alvorlige konsekvenser for innfødte nordmenn.

Stort sett alt som utvikler seg dårlig i dagens Norge er «oppfunnet» av våre stortingspolitikere og senere vedtatt og satt ut i livet av det samme Storting. Er den norske befolkning tjent med et demokratisk system som gir dårlig styring og drift av Norge? Når en liten elite på egenhånd bestemmer og avgjør vår fremtid for å fremme egen internasjonal karriere, da er noe alvorlig galt med vårt såkalte demokrati.

Den politiske eliten fjerner seg mer og mer fra sine velgere, det virker nesten som det politiske systemet betrakter velgerne som et nødvendig onde. Hvert fjerde år må politiker eliten umake seg med å late som den er genuint opptatt av sine velgeres ve og vel, straks valget er over er det tilbake med fokus på den globallistiske agenda.

Stortinget fører splittflagget som betyr de opererer under Admiralty Maritime Law, ikke Grunnloven!

Les litt om globallistene på Stortinget her:  

Stor fremmedkulturell innvandring og en meget uklok og lite lønnsom energipolitikk de siste 30 – 40 år har svekket Norges fremtid både sosialt og økonomisk. I dag flyter Norge på store inntekter fra virksomheten rundt utvinning av olje og gass, uten denne inntektsstrømmen vil Norge bli et fattig land. Salg av olje og gass står for cirka 50 % av Norges eksport, faller prisen på hydrokarboner vil norsk økonomi få store problemer.

Norges statsbudsjett er i dag enormt og kvelende stort, mer enn dobbelt av det finske, et land med flere innbyggere enn Norge. Stortinget bruker cirka 700 milliarder mer enn hva de synes er «nødvendig» i Finland, og Finland er regnet for et bra land. Det at Norges statsbudsjett er over dobbelt så stort som det finske betyr selvfølgelig ikke at det norske stats-systemet er dobbelt så stort, tallene viser at det koster 700 milliarder mer å drive Norge enn Finland. Norges konkurranseevne er derved betydelig svakere enn den finske, noe som gjør det umulig å opprettholde Norges meget høye utgiftsnivå i mange år fremover. En årsak til dette er at verden sannsynligvis vil oppleve fallende priser på hydrokarboner de neste 20 + år.

Den viktigste årsaken til Norges astronomiske statsbudsjett er en stor og voksende fremmedkulturell innvandrer befolkning som produserer lite og derfor koster Norge dyrt. Mange tall finnes om disse kostnader som er vanskelige å beregne særlig fordi systemet/staten er lite villig til å bidra med konkret informasjon. De som er ansvarlige for denne tåpelige og helt unødvendige fremmedkulturelle innvandring burde begynne å bli nervøse, de har mye å stå til ansvar for fremover. De totale årlige kostnader ligger i området 150 til 300 milliarder kr, alt etter hva du legger inn som direkte kostnader eller som følgeutgifter som påføres samfunnet.

I tillegg er Norge nå mer voldelig og utrygt, du kan uten videre få en kniv i ryggen fordi du er født som hvit nordmann. De «kostnader» som denne usikkerheten påfører alle nordmenn er umulig å fastsette, lavere livskvalitet er ødeleggende for et land. Den tidligere enhet og det samhold som fantes i Norge for 50 år siden er borte, Norge er ikke lenger «vi», nå er Norge  «jeg og mine og deg og dine».  Her ligger det største tapet for den jevne nordmann, multikultur ødelegger samhold og enhet.

Et eksempel på økte kostnader finnes i norsk skole. I 1980 hadde Norge cirka 20 % flere elever enn i dag, samtidig hadde skolen cirka halvparten så mange lærere. Den gang lærte alle å lese og skrive i grunnskolen, en grunnskole som i dag er langt mindre god av flere årsaker, til doble kostnader. En dobling av antall lærere på 40 år samtidig som antall elever er lavere kan kun forklares ved at fremmedkulturelle elever gjør det dårlig i skolen. Nivået i norsk skole senkes slik at alle «henger med» og alle blir derved dårligere. Norsk skole trenger en meget kraftig opprydding.

Store utgifter kan bæres hvis du har store inntekter, derfor er det ufornuftig og dumt Norges Storting har gitt bort fordelen Norge hadde ved lave priser på norsk vannkraft. Når et samfunn har tilgang på billig energi vil verdiskapningsevnen styrkes, billig energi blir «foredlet» av de dyktige og energiske, Norges produksjon stiger. Billig energi gjør det også billigere å bo i landet, de med lave inntekter merker dette spesielt. Etterhvert som prisen på strøm stiger de kommende år (hovedårsakene er stadig flere utenlandskabler og ACER) vil personer som ikke evner å heve sin inntekt oppleve gradvis redusert kjøpekraft. Samtidig styrker den politiske eliten sin makt, staten vokser inntil økonomisk kollaps eller «revolusjon».

Den norske politiske eliten er i dag fullstendig dominert av globallister som er mer lojale mot EU og FN enn norske velgere. Globallistene i AP og Høyre har styrt Norge «eneveldig» de siste 40 år, de bytter bare plass i regjering med jevne mellomrom, med forskjellige mindre støttepartier hengene lydig på slep. Norge er grovt vanstyrt i denne perioden sett fra den jevne nordmanns synspunkt, mens den politiske eliten er godt fornøyd med utviklingen. Representanter fra den norske politiske eliten har de siste 40 år oppnådd stor fremgang med mange flotte jobber internasjonalt som resultat. Eliten har byttet Norges potensielt gode fremtid mot god nåtid for dem selv, de liker å sole seg på den internasjonale arena. Årsaken til norske politikeres fremgang på den internasjonale arena skyldes ikke dyktighet, de gjør det godt fordi de har bevilget mange hundre milliarder av dine skattekroner til «alt mellom himmel og jord» verden rundt over mange tiår. (Det finnes ingen gratis lunch).

Denne uansvarlige «heisa-turen» som globallistene har arrangert de siste 40 år har lagt opp til en utgiftsutvikling som ikke kan finansieres de neste tiår. Når regningen skal betales er det den jevne nordmann som må betale, vi vil se langt høyere skatt på inntekt og formue de neste 20-30 år. Samtidig vil dagens velferdsordninger og pensjoner bli kraftig redusert, det norske samfunn er på vei mot fattigdom, årsaken er en  voksende fremmedkulturell befolkning (nærmer seg raskt 1 million) og en dårlig energipolitikk. Når et land kommer på «etterskudd» som Norge er i dag vil utviklingen komme inn i en fallende negativ spiral. Høyere skatter svekker inntjeningen ytterligere som igjen prøves finansiert med enda høyere skatter og avgifter.

Mange av de fremmedkulturelle økonomiske innflytterne som har fått bolig og opphold av et tåpelig naivt sosialsystem vil takke for seg når det ikke lenger drysser milliarder fra NAV. De vil flytte hjem etter å ha solgt bolig og bil med det resultat at Norge vil oppleve fallende folketall som igjen fører til et prisfall på boliger. På dette tidspunkt vil den jevne nordmann begynne å forstå hva de fikk igjen for å stemme på globallistene i AP og Høyre med følgepartier. Globallistene lovet et multikulturelt paradis, realiteten blir et voldelig og fattig samfunn.

Skal en slik utvikling unngås (konsekvensene reduseres) med dagens politiske system må enten Høyre eller AP bli mindre enn ett av sine støttepartier, slik at globallistens politikk kan stoppes/brytes. Undertegnede ville foretrekke ett FrP som blir større enn Høyre og på den måten kunne endre dagens dårlige utvikling. Skal dette kunne inntreffe bør FrP velge ny leder på årsmøtet våren 2019 og derved oppleve god fremgang ved lokalvalget i høst. Med en god og populær leder som samler en god leder-gruppe rundt seg kan FrP bli større enn Høyre. Energipolitikken må legges helt om, Norge trenger en lønnsom energipolitikk og den fremmedkulturelle innvandring må stoppes fullstendig.  

For å kunne fremme og dra nytte av et godt valgprogram med god politikk for Norge ved valget  i 2021 må FrP bryte ut av regjering i løpet av 2020 og gå inn i «valgkrigen» med det beste valgprogram for Norge i nyere tid. Mottoet som kan vinne valget og gjøre FrP større enn Høyre er «Alt for Norge», husk, Norge har ikke hatt en statsminister som har satt Norge først på mange år. Hvis gjoballistene i Høyre eller AP fortsatt sitter med makten etter valget i 2021 ser det stygt ut for Norges fremtid som et fortsatt godt land med nordiske tradisjoner, en må håpe det norske folk våkner før valget i 21.

Les litt om globallistene på Stortinget her:

Et annet moment som kan endre den politiske situasjonen er hva Senterpartiet gjør og sier. SP har mange gode tanker om hvordan vi kan bygge et bedre Norge, og det virker som mange tilhengere av SP og FrP tenker ganske likt i saker som er viktige for Norges fremtid. Skulle SP eventuelt velge nye samarbeidspartnere vil det bli mulig å etablere en langsiktig og god styring av Norge.

Store deler av den norske befolkning er nå «dritt lei» politikere som ligger flate for EU og FN, skal noe godt skje må og kan det skje de nærmeste få år. Norge tåler ikke mange flere år med stor fremmedkulturell innvandring og en ulønnsom energipolitikk. God økonomisk styring har havnet helt i skyggen av grønne fantasier og drømmer basert på FNs CO2 svindel. All sunn fornuft er kastet på sjøen, Stortinget er nå i ferd med å svekke norsk økonomi med mange hundre milliarder på såkalte grønne prosjekter til ingen nytte.

  www.EbNorge.no

Les gjerne litt om energi og politikk her:  

Les litt om FNs CO2 svindel her:


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.