7 min read

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold´s advokat om våpensak: Ikke begått tjenestefeil

ADVOKAT: Erling O. Lyngtveit er advokaten PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har valgt til å representere seg selv i møte med Spesialenhetens etterforskning. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

VG- 05 november 2019 -      ERLEND OFTE ARNTSEN-MONA GRIVI NORMAN-OLA HARAM-TORE KRISTIANSEN (FOTO)

PST-sjefen har vært privatperson og ikke politimester i våpensaken hvor han nå etterforskes av Spesialenheten. Det mener hans advokat Erling O. Lyngtveit.

Fredag åpnet Spesialenheten for politisaker det de omtaler som en «bred» etterforskning av PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds våpeninnlevering.  PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har nå engasjert Erling O. Lyngtveit som sin advokat.

Spesialenheten opplyser at de etterforsker PST-sjefen for brudd på straffelovens bestemmelser om tjenestefeil, samt brudd på våpenloven.

Dette skjer etter at VG avslørte at Sjøvold gjennom flere år oppbevarte minst to håndvåpen uten at de var registrert på ham. Sjøvold mottok våpnene fra en enke etter at hennes mann døde i 2008.

– Vurderingen fra vår side er at han ikke har gjort noe straffbart. Sjøvolds befatning med disse våpnene har vært som privatperson, ikke som politimester. Dette innebærer at straffelovens bestemmelser om tjenestefeil ikke er anvendelige, slik vi ser det, sier Lyngtveit.

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold har ledet Politiets sikkerhetstjeneste siden mars i år. Foto: Trond Solberg

Avhøres så fort som mulig

– Betyr dette at du mener at Spesialenheten ikke burde vært de som etterforsker saken?

– Vi har respekt for at Spesialenheten ønsker å undersøke dette. Gitt den medieoppmerksomheten saken har fått, hensynet til den posisjonen Sjøvold har i dag og arbeidsplassene han har tjenestegjort ved tidligere, finner vi det korrekt at dette undersøkes av Spesialenheten, svarer Lyngtveit.

Han er mindre bastant når det gjelder spørsmålet om brudd på våpenloven.

– Når det gjelder eventuelle brudd på våpenloven, får vi komme tilbake til dette senere. Hendelsene ligger flere år tilbake i tid. Her og nå har jeg heller ikke fullstendig oversikt over hva som har skjedd, og når, sier advokaten.

Lyngtveit opplyser at Sjøvold vil bli avhørt så fort som mulig etter at advokaten neste uke er ferdig med en sak som har pågått siden september.

LEDER: Kari-Anne Hille Valla er etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker. Foto: Tore Kristiansen

Vil avhøre politiansatte

Etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla, forteller at Spesialenheten vil avhøre Sjøvolds tidligere kolleger i Oslo politidistrikt.

– Vi foretar nå undersøkelser og etterforskningsskritt, hvor vi blant annet innhenter dokumentasjon fra Oslo politidistrikt knyttet til de aktuelle våpnene, sier etterforskningsleder Valla til VG.

– Så vil det være aktuelt å avhøre ansatte og vitner i Oslo politidistrikt, som kan opplyse de konkrete omstendighetene rundt våpnene og hvordan de har vært håndtert, legger hun til.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

POD: Regelverket for våpen gjelder også politimestere

Motstrid om våpenamnesti

PST-sjefen forteller at han leverte våpnene til våpenkontoret i Oslo politidistrikt da det var våpenamnesti. På denne tiden var Sjøvold politimester i Oslo.

Et våpenamnesti innebærer at man i en tidsbegrenset periode kan levere inn ulovlige og uregistrerte våpen uten å bli straffet for det. Det eneste våpenamnestiet etter 2008 var i 2017.

TIDLIGERE LEDER: Politiinspektør Audun Kristiansen ledet frem til 2017 forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt og var dermed våpenkontorets øverste sjef. Foto: Geir Olsen

Fredag sa politiinspektør Audun Kristiansen som tidligere ledet forvaltningsenheten i Oslo politidistrikt, at han mener Sjøvold kom med våpnene tidligere.

Sjøvolds advokat vil ikke avklare dette nærmere nå.

– Når det gjelder hva som har skjedd til hvilke tidspunkter, så vil det ikke være riktig av meg å mene noe om dette i dag. Jeg har oppfattet hendelsesforløpet som noe sammensatt. Etterforskningen vil trolig avklare dette, sier Lyngtveit.

Kari-Anne Hille Valla hos Spesialenheten bekrefter at hun har lest intervjuet med Kristiansen, men ønsker ikke å kommentere opplysningene fra politiinspektøren.

– Vi etterforsker med et objektivt utgangspunkt. I denne saken kan det være flere hypoteser. Vi har ikke mistanke per nå til noen andre personer, men der vil etterforskningen avklare hvor man ender.

Privat forening avgjør hvem som får samle på våpen

Vil fortsatt ikke svare

Da VG intervjuet PST-sjefen i forrige uke, var det ett spørsmål han nektet å svare på: Hvor han oppbevarte våpnene i de aktuelle årene.

VG har spurt advokat Lyngtveit om han nå kan bringe klarhet i dette.

– Det er i alle fall ikke noe jeg meddeler offentligheten nå. Det som har stått i avisene er jeg kjent med. Så får etterforskningen til Spesialenheten bringe ytterligere klarhet. I dag vet jeg noe, annet ikke, svarer Lyngtveit.


EKS-MESTER: Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo politidistrikt frem til mars i år. Da ble han sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: Trond Solberg

VG - Publisert: 18.11.19 kl. 15:35  Oppdatert: 18.11.19 kl. 18:35

ERLEND OFTE ARNTSEN-MONA GRIVI NORMAN-OLA HARAM

PST-sjefen igjen avhørt om ulovlig oppbevaring av våpen

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har hatt PST-sjef Hans Sverre Sjøvold inne til avhør.

– Vi har gjennomført et avhør av Sjøvold og fortsetter nå etterforskningen av saken, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten til VG.

De jobber nå videre for å innhente ytterligere opplysninger, ifølge Valla.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt Sjøvold nå er formelt siktet for lovbrudd, og i så fall for hva.

Avhøret ble gjennomført sist fredag. VG har ikke oppnådd kontakt med Erling O. Lyngtveit, som er forsvareren til Sjøvold i saken.

VG avslører: PST-sjefen oppbevarte våpen ulovlig i flere år

Etterforsker tjenestefeil

Spesialenheten etterforsker PST-sjefen etter straffelovens paragrafer om såkalt tjenestefeil, samt for brudd på våpenloven.

Advokat Lyngtveit har overfor VG anført at dette ikke dreier seg om tjenestefeil, fordi Sjøvolds befatning med våpnene har vært som privatperson.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Kari-Anne Hille Valla leder etterforskningen mot PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Foto: Tore Kristiansen

Full etterforskning

Spesialenheten åpnet full etterforskning mot PST-sjefen 1. november etter at VG to dager i forveien avslørte at Sjøvold gjennom flere år hadde oppbevart minst to håndvåpen ulovlig.

Våpnene ble tatt i mot av en enke etter hennes manns død i 2008. Sjøvold og mannen var medlem i samme Odd Fellow-losje.

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom. Det var egentlig det som skjedde, har Sjøvold uttalt til VG.

PST-sjefens advokat om våpensak: Ikke begått tjenestefeil

Motstrid

Sjøvold oppbevarte ikke våpnene hjemme hos seg selv, og har nektet å opplyse hvor våpnene var i de aktuelle årene.

Han hevder de ble innlevert i forbindelse med et våpenamnesti.

Dette er opplysninger som har blitt bestridt av politiinspektør Audun Kristiansen.

Han ledet tidligere forvaltningsavdelingen i Oslo politidistrikt og var således våpenkontorets øverste sjef, samtidig som Sjøvold da var politimester i samme politidistrikt.

Kristiansen peker ut at våpnene ble innlevert i 2015 eller 2016, noe som i så fall er tidligere enn det eneste aktuelle våpenamnestiet i 2017.

ADVOKAT: Erling O. Lyngtveit er advokaten som Hans Sverre Sjøvold har engasjert mens han er under etterforskning av Spesialenheten. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

– Betydning for etterforskningen

Valla i Spesialenheten har gjentatte ganger avvist å svare på om tidspunktet for når våpnene ble levert inn til våpenkontoret i Oslo politidistrikt er et tema for etterforskningen.

VG har bedt Oslo politidistrikt om innsyn i kvitteringen for innleveringen av våpnene for å bringe klarhet i dette.

Det har Oslo politidistrikt avslått – fordi de mener det er relevant for etterforskningen.

– Dette er opplysninger som er av betydning for etterforskningen hos Spesialenheten og kan følgelig heller ikke besvares på nåværende tidspunkt, skriver politiinspektør Hanne Fauske.

VG - Publisert: 18.11.19 kl. 15:35  Oppdatert: 18.11.19 kl. 18:35


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.