8 min read

FRA NORSK HOMOGEN NASJON TIL GLOBAL AKTØR OG KLIMA-ANSVARLIG FOR VERDEN

Patrioter! - T. Sø. 29 okt. 2019 - Denne artikkelen er lang, men sann og viktig.

Eliten, definisjons-makten, etablissementet, de som vil/ krever å få bestemme hva vi, vanlige mennesker, skal tenke, mene og uttale, har i løpet av noen ti-år greid å få/ lure det norske folk med på utstrakt globalisme og unyttig og passiviserende u-hjelp. Nå er også «Klimatøvet», altså at klimaendringene er lille Norges skyld, og at Norge kan redde klodens klima ved å «avgifte» og skatte nordmenn i hjel, kommet i tillegg.

Norge var en svært homogen stat med felles verdier, men er blitt en særs heterogen stat der det er vanskelig å samles om felles verdier. Norges folketall har hatt en større økning de siste 20 år enn nesten noen annen nasjon grunnet fjern/kult/urell, og mest unevnelig, immigrasjon. Tallet på etniske nordmenn går nemlig raskt ned, og hver norsk kvinne føder i snitt bare 1.5 barn.

Verken Eliten eller folk flest har skjønt konsekvensene av denne omfattende globaliseringspolitikken, for vi har tatt debatten altfor sent, slik Sverige også har gjort.

Globaliseringen er av Eliten også gjort til et moralsk spørsmål, der de «gode» er de som vil sløse ut penger til alt og ta imot massene for å bo her. Påpekning av reelle problemer med dette, er gjort til ondskap og umoral. Bistand og inn/vand/ring kan altså ikke debatteres på et fritt grunnlag, og frontene polariseres voldsomt. De som kan tenke, blant annet på våre etterkommere, mistenkeliggjøres. Jeg og andre som bare påpeker det som har skjedd, tillegges falske motiver for å si sannheten høyt.

Helt fra 1970-tallet ble det lagt planer om at Norge skulle bli slik det er nå.

Én av arkitektene for dette var Gro Harlem Brundtland (GHB). Norge skulle gjøres til et flerkulturelt samfunn gjennom holdningskampanjer overfor landets unge mennesker gjennom undervisning, idrettslag, klubber osv. Jeg var selv lærer i grunnskolen den gangen og husker godt hvordan radio, TV, lærerkurs og lærebøker var fulle av propaganda om «ja til et far/ge/rikt fellesskap». Dette tankegodset gjennomsyret blant annet o-fag i barneskolen, samfunnsfag i ungdomsskolen og kristendoms- og religionsundervisningen. Eliten mente at man måtte rette «det positive skytset» mot barn og unge på grunn av «de voksnes mange fordommer».

Norge innførte en fiktiv inn/vand/ringsstopp i 1975. Fire år senere skrev Brundtland likevel om det fler/kultu/relle samfunnet som ville komme, og som var så viktig å fremme. Hun la vekt på at de som så negativt på fjern/kult/urell inn/vand/ring, var preget av kunnskapsløshet, dumhet, fordommer og misforståelser. Det ble presisert hvor viktig holdningsskapende arbeid var i den unge del av befolkningen for et fler/kult/urelt samfunn, som skulle oppdra våre unge i dette korrekte,«globalistiske» og inn/van/drings-vennlige synet i skolen, i idrettslag, i fritidsklubber, i blokka, i oppgangen, i nabolaget, i lag, i foreninger, i radioen, på TV, i aviser og ukeblader osv. Sistnevnte, altså mediene, måtte aldri fokusere på alle problemene denne inn/van/dringen skapte for samfunnet og for folk flest. Dette ble starten for MSM (main stream mediene).

Motstand mot fler/kult/ur og globalisme ble sågar sykeliggjort, og de som mente dette, ble sett på som psykisk syke, med diskriminerende innstillinger, diffuse følelser, behov for å finne syndebukker og angst for det ukjente. Disse «vrang-forestillingene» måtte bekjempes for enhver pris, blant annet med «saklig opplysning» om alle fordelene med fjern/kult/urell immigrasjon. De som var mot denne inn/van/dringen fra fjerntliggende strøk, led altså av vrangforestillinger, og politikere som var skeptiske, for eksempel Carl I. Hagen, ble kalt for en frem/medfi/endtlig rasist da han foreslo at «våre nye landmenn» måtte lære seg norsk.

Indoktrineringen og den globalistiske propagandaen ble særlig rettet mot skolen, og Stortingsmelding 74, 1979, sier blant annet:

MITT RESYMÉ: «Skolemyndighetene har påtatt seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med barn og ungdom. Det holdningsskapende arbeidet vil få stadig økt betydning, særlig i forbindelse med at annen generasjons inn/van/drere begynner å gjøre seg gjeldende. En bred og allmenn opinion mot diskriminerende holdninger og ras/isme blir svært viktig. I denne prosessen og bevisstgjøringen er informasjonsspredning et nøkkelord. Toleranse ser ikke ut til å være medfødt. Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen i retning av et fler/kult/urelt, altså pluralistisk, samfunn som vi er inne i.»

Norge skulle altså styres mot et «far/ge/rikt felles/skap»/ fler-kult/ur. Når vi ser på samfunnet i dag, er det utvilsomt dette som har skjedd i en gradvis prosess som Eliten har ønsket og har arbeidet målbevisst for å oppnå. Ap og deres ledere etter Reiulf Steen og Oddvar Nordli, har vært hovedarkitektene bak denne uheldige nasjons-nedbr/ytende og globalistiske prosessen. Vi kan særlig takke Brundtland, Jagland, Stoltenberg og andre sentrale Ap-ledere for at dette har skjedd. Dessverre ser vi dag en økende globalisme i nesten alle partier på Stortinget (særlig i regjerings-par-hestene, Høyre og Venstre), med unntak av Sp og til dels Frp. Sistnevnte er delt i dette synet, men er restriktive i inn/van/dringsdelen, som tross alt er det viktigste.

Stadig kom det flere strengt hemmelige avtaler – på hemmelige steder – mellom EU og araberlandene. Disse avtalene går i korthet går ut på at for å få tilgang til arabisk gass og olje, måtte/ må Europa være vennligsinnet overfor det unevnelige når det det gleder for eksempel synet på det unevnelige som ideologi, handel med araberne og tillate stor unevnelig inn/van/dring. Du selv, som den våkne personen du er, ser vel at det er nettopp dette som har skjedd?

Tross to folkeavstemninger mot EEC/ EF/ EU-medlemskap i 1972 og 1994 som sa nei til Unionen – har Eliten ført Norge 85, ja kanskje 90, prosent inn i EU, uten medbestemmelsesrett, gjennom en stadig mer omfattende avtale, EØS, som bryter fundamentalt med Grunnloven vår. Stortingsmelding 74 av 1979 har vært et slags ideologisk fundament for vårt ekstremt nære samarbeid med EU og for vår globalistiske politikk. Folket ble totalt lurt av Ap-Eliten, og vi må blant annet betale enorme summer årlig bare for å få handle med EU. Nå har vi sågar gitt styringen av kraften vår til EU gjennom medlemskapet i ACER.

Norge har alltid sett til Sverige, og det som skjer der på godt og vondt, vil – 10 år senere – også hende her. Sverige og deres politikere har vært – og er fortsatt – forbilder for globalistene i Norge. Sveriges super-naive statsminister, sosialdemokraten Stefan Löfven, er Jonas G. Støres store, geniale, forbilde, skal man tro Støre selv.

Globaliserings-prosessen, blant annet med fjern/kult/urell (les: unevnelig) inn/vand/ring, er irreversibel/ ikke mulig å endre for eksempel i Sverige, som allerede er ødelagt. Dessverre blir det nok som sagt slik for Norges del også, om ca.10 år – jeg tror mindre – for Eliten i Norge er handlingslammet – og de pøser ut penger, men tåkelegger, unnskylder, bortforklarer og tenner lys – og folk flest er naive, apatiske og kunnskapsløse, og de vil ikke lære – selv om til og med MSM begynner å fortelle om tra/gedien i vår hov/edstad og andre steder i landet, men de tør ikke å nevne grupperingen som står bak, samt at pøb/lene har tatt sin kultur og ideologi med seg hit fra hjemlandet.

De som KAN gjøre noe, nemlig politikerne, snakker ikke om «Elefanten i rommet», altså det unevnelige og dens eksekutører. Økningen i van/dalismen og for/bryter/aktiviteten fra unevnelige gjenger i Oslo øst, og i en rekke andre norske byer, har økt med nesten 40 prosent bare siste året, ifølge politiet selv, som sier at de vet at 97 prosent av pøblene er unevnelige, at over halvparten kommer fra landet øst for Etiopia, hvem verstingene er, og hvor de er, men at de ikke får lov å arrestere dem grunnet naive norske lover. Dette sprer seg stadig raskere landet rundt, dessverre. Vi ser det og hører om det i nyhetsbildet hver eneste dag. Oslo er akkurat nå trolig Europas mest utrygge hovedstad grunnet stor unevnelig inn/vand/ring. som har tatt med seg sin vol/delige ideol/ogi og kultur hit.

Bare noen få av oss våger å advare mot det som ødelegger vårt samfunn, for å forsøke å hemme utviklingen, men de fleste er visst redde, apatiske, eller de gir blaffen og overlater til dem som kommer etter oss å ta støyten på grunn av vår grenseløse naivitet, feighet, avmakt eller likegyldighet.

Siden starten på 2000-tallet har fru Solberg ledet det tidligere konservative partiet, Høyre, til å utvikle seg til å bli et Ap Light, unntatt i fordelingspolitikken. Solberg har overtatt Aps internasjonale, politiske visjoner og idéer og har gjort lille Norge til verdens mest sløsende, globalistiske nasjon som skufler ut penger til despoter i utlandet, til utlendinger i Norge, samt til «Det grønne skiftet» og Klimatøvet, idet hun og hennes medløpere har gjort verdens mest kostbare standard på alle plan, den norske, til å gjelde for hele verden. I 2003 forsøkte fru Solberg, som alltid verner og beskytter unevneligheten, som Bondeviks kommunalminister, forgjeves å innfør sh/ar/ia i Norge.

Dette og mer til, kan du lese mer om i professor Terje Tvedt sin eminente, velskrevne, innholdsrike, viktige og sanne verk i samtidshistorie: «Det internasjonale gjennombruddet» (Dreyer), om omhandler Norge fra nasjonalstat til global aktør.

Den dyktige professoren viser hva som hendte da Norge, fra før å være verdens kanskje mest homogene nasjon, i løpet av få tiår trolig er blitt det landet i Europa – i forhold til folketallet – med størst inn/van/drerbe/folkning. Han analyserer hvordan og hvorfor Norge så lett ble et multi-rel/igiøst samfunn, samt årsakene til at unevneligheten er blitt en essensiell faktor som landets voksende, og nå nest største religiøse (les: ide/olog/iske), tankesett. Han tar også opp Norges utvikling til å bli verdens ledende bistandsland og humanitære verdensmakt etter dyr norsk standard, for å nevne bare litt.

Norge som «Globalismens høyborg» ble endelig manifestert ved Kongens verdensberømte tale, 1. september 2016, der han ikke lenger kunne gjøre rede for hva som er typisk for det norske. Hovedpoenget i talen, som skapte forundring verden over, var at nå er ALT i hele verden blitt «norsk». Også dette finner du i Terje Tvedts bok.

Tør DU å dele hvis du ser at et som her er skrevet, stemmer?

Jeg skjønner det hvis du ikke våger. Det skal nemlig et visst mot til for å stå for sannheten om dette temaet.

T. Sø.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.