3 min read

Slutt å snakke om eldrebølgen som noe negativt, kutt underreguleringen av pensjon.

PENSJONISTFORBUNDET - Publisert 14. oktober 2019 – av Anders Rasch

2020. Hør teksten

- Kutt underreguleringen som pensjonistene har vært utsatt for, og som har gjort at pensjonistene de siste fem årene har fått redusert sin kjøpekraft. Det var forbundsleder Jan Davidsens klare budskap til Stortingets finanskomit&a

Klar beskjed til Finanskomiteen

- Slutt å snakke om eldrebølgen som noe negativt, kutt underreguleringen av pensjon og gi pensjonistene forhandlingsretten tilbake! Forbundsleder Jan Davidsen var både tydelig og sterk under høringen i Stortingets finanskomite, om forslag til statsbudsjett

Høringene til statsbudsjettet for 2020 er i gang, og i dag (mandag 14. oktober) var forbundsleder Jan Davidsen i Stortinget og talte for Finanskomiteen. Davidsen fikk tre minutter taletid i en felles høring med blant andre Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Norges Blindeforbund og Pårørendealliansen, og han fikk fremmet følgende punkter:

- Nå må man også fra Stortingets side slutte med å snakke om eldrebølgen, at årsakene til kutt er at vi lever så lenge og at dette blir veldig dyrt. Nå forventer vi at man begynner å se de positive sidene ved mange, mange tiårs arbeid, og innser at vi skal leve lenge i dette landet - og vi skal leve godt.

Redusert kjøpekraft

Davidsen viste til at regjeringen i statbudsjettet legger opp til å bruke mindre oljepenger enn det handlingsregelen tilsier.

- Det er vi glade for, men så lenge det heter «pensjonsfond utland» vil vi oppfordre til at man ser på muligheten til å gjøre som danskene har gjort fra 1. januar i år: Nemlig å kutte den underreguleringen som pensjonistene har vært utsatt for, og som ikke minst har gjort at pensjonistene de siste fem årene har fått redusert sin kjøpekraft. Dette er mulig å få til innenfor handlingsregelen.

Kommuneøkonomi

- I tillegg til pensjonistenes individuelle økonomi, er vi også bekymret for kommuneøkonomien. Med regjeringens forslag til statbudsjett øker man de frie midlene til kommunene med 300 millioner kroner. Ser man det i relasjon til de oppgavene kommunesektoren har fått tilført bit for bit i perioden, er vi veldig tvilende til at dette er i stand til å innfri regjeringens ønsker når det gjelder å lage et aldersvennlig samfunn.

Forhandlingsretten

- Vi feiret nettopp FNs eldredag. Temaet der var å motarbeide forskjeller blant pensjonistene. En av måtene å gjøre det på, er å gi pensjonistene tilbake forhandlingsretten som vi hadde frem til 2011, og som vi forvaltet på en god og forsvarlig måte innenfor de rammene som økonomien hele tiden satte. Sånn kan vi drive fordelingspolitikk på en måte som gjør at det ikke hele tiden er de som har minst som sakker mest akterut.

- Selv om økonomien går bra, så reagerer vi på en del av disse kuttene, som at man fratar flyktningene muligheten til å ha en minstepensjon og ikke minst kutt i  etterlattepensjon.

Budsjettprosessen

Regjeringen legger frem et forslag til statsbudsjett for Stortinget i første halvdel av oktober året før det året budsjettet skal gjelde for (budsjettåret). Stortinget behandler budsjettforslaget og vedtar det endelige budsjettet, normalt i desember. Det vedtatte budsjettet omtales ofte som saldert budsjett.

Revidert budsjett blir lagt frem for Stortinget i første halvdel av mai i budsjettåret og behandles normalt av Stortinget i midten av juni.

Mot slutten av budsjettåret, vanligvis i månedsskiftet november/desember, blir Stortinget forelagt nysaldert budsjett. Da foretas de siste justeringene av budsjettet. Statsregnskapet legges frem påfølgende vår, vanligvis i slutten av april.

VedleggWHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU