3 min read

Solberg ber om meldeplikt til EU

BER EU: Solberg-regjeringen oppfordrer EU til å gjennomføre krav om forhåndsgodkjenning av vedtak i kommuner og statlige organer.

Foto: Andreas Gebert / Reuters/NTB scanpxi

Thomas Vermes 20. feb. 2019 15:58 – Oppdatert 23. feb. 2019 14:03

BER EU: Solberg-regjeringen oppfordrer EU til å gjennomføre krav om forhåndsgodkjenning av vedtak i kommuner og statlige organer.

EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein kaster seg inn i EUs interne debatt om et uhyre omstridt lovforslag: At kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak.

Så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet.

EU-kommisjonen foreslo 10. januar 2017 å utvide meldeplikten i tjenestedirektivet, som Norge er underlagt gjennom EØS-avtalen, på et vis som mange syns er dramatisk:

Når statlige myndigheter eller en kommune planlegger å fatte nye vedtak som påvirker tjenestemarkedet, skal de heretter plikte å melde fra om det til EU-kommisjonen, i Norges tilfelle til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, minst tre måneder før vedtaket trer i kraft.

Så skal Kommisjonen eller ESA i tilfeller der de mener et vedtak vil innebære forskjellsbehandling av ulike tjenesteleverandører, få stoppe slike vedtak i norsk styre og stell.

De kan også stanse vedtak fattet i folkevalgte organer dersom de anser at beslutningen ikke er begrunnet med tvingende allmenne hensyn eller er nødvendige for å oppnå formålet.

Tilsvar: Misvisende om meldeplikt til EULES SAKEN

Ifølge artikkel 7 i forslaget til direktiv kan kommisjonen (ESA) fatte beslutning om at den anser et regelverksforslag for å være i strid med forpliktelser i tjenestedirektivet, og kreve at myndighetene ikke vedtar, eventuelt opphever, det aktuelle regelverket.

Regjeringen ber EU gjøre det

I et notat 15. februar går EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein ikke bare med på en slik endring.

Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene oppfordrer EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.

De mener at forhånds-meldeplikten er viktig av hensyn til vekst, sysselsetting og forbrukere.

Under en høring i april 2017 uttrykte LO derimot sterk bekymring:

«LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser.»

LO oppfordrer departementet til å vurdere om forslaget innebærer en uproporsjonal innblanding i nasjonal lovgivning.

«Det er betenkelig at Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget.», skrev LO.

Venstre og Abid Raja sterkt uenig i kritikken.

– Fordummende tull, sier Abid Raja.

Fellesforbundet ut mot NHO-sjefen: – I norsk arbeidsliv respekterer vi HøyesterettLES SAKEN

– Angrep på lokalt demokrati

I januar skrev 160 organisasjoner et åpent brev der de sterkt advarer mot å innføre et krav om forhåndsmelding av nye regler.

– En slik meldeplikt vil innskrenke spillerommet for progressiv politikk og skade det lokale demokratiet, og er helt uakseptabelt, mener de.

Les om forslaget til Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet hos europalov.no


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU