4 min read

Skandale: Regjeringen styrker ekstrem-islam økonomisk

Regjeringen fortsetter den rause økonomiske støtten til moské-Norge. Dermed økes støtten per medlem ettersom medlemmer i Den norske kirken synker år for år. Slik undergraves kulturnasjonen Norge.

Hege Storhaug

                          HRS - Hege Storhaug - Publisert: 27.06.2019 - 13:08

ISLAM

La dette synke inn: Den norske kirkes (DNKs) antall medlemmer går ned år for år. I løpet av perioden 2014-2017 sank medlemsmassen med 4,6 prosent, totalt 103.000 medlemmer.  I 1970 var 94 prosent av befolkningen medlemmer i folkekirken, i 2018 var andelen nede i 70 prosent. I 2039 er det estimert at andelen vil ha sunket ytterligere, til kun 52 prosent, ifølge en framskriving lagt frem tidligere i år.

Når Regjeringen nå har lagt frem forslag til ny tros- og livssynslov, skulle man tro at dens medlemmer hadde tatt innover seg ovennevnte realiteter, samt forstått hvilken verdimessige og ideologiske trussel moské-islam er. Men nei, Regjeringen vil videreføre dagens ordning med at medlemstallet i DNK skal ligge til grunn for beregning av støtte til alle andre tros- og livssynssamfunn. Når medlemstallet går ned i DNK kompenseres det økonomiske tapet ved at støtten økes per medlem. Dermed økes også støtten til alle andre trossamfunn per medlem tilsvarende beløpet DNK får per medlem. Alle skal behandles likt, er ideen.

I et høringsnotat ble det foreslått å kutte støtten til medlemmer under 15 år. Heller ikke dette går Regjeringen inn for i den nye loven. Støtten per medlem skal fortsatt inkludere barn og spedbarn. Med den demografiske profilen til ikke-vestlige/muslimske borgere, som er en ung befolkning sammenliknet med den norske befolkningen, styrker dette ytterligere økonomien til moské-Norge.

Islam = integrering!

Det er KrFs Kjell Ingolf Ropstad som er statsråden bak lovforslaget som må godkjennes av Stortinget der Regjeringen har flertall, altså er dette allerede klubbet gjennom, hvis ikke et mirakel skjer. Og miraklene skjer vel kun i Sarons dal der den utvidede venstresiden har magre kår.

For Ropstad og hans like innen kristenfolket finnes det knapt magemål i forhold til «inkludering» av islam. Nettopp derfor fremmes halleluja-«sannheter» som dette i proposisjonen:

  • videreføre en aktivt støttende og likebehandlende tros- og livssynspolitikk
  • trossamfunn har en viktig rolle i integreringsarbeid

Moské-islam og integrering! Politikerne klarer ikke å ta innover seg virkeligheten. De er mentalt lammet som foran en ubestigelig fjelltopp.

Det hører også med at i høringsnotatet var det foreslått kun å gi støtte til trossamfunn med over 500 medlemmer, men Ropstad og Regjeringen viderefører praksisen med at det holder med 50 medlemmer. Vi vet hvem som særlig tjener på dette, som alle de nye moskeene i Lister-regionen der imamen i Flekkefjord-moskeen med 150 medlemmer mener homofile skal steines til døde, og kvinner uten hijab skal brennes i helvete. Dette skal vi altså fortsatt finansiere for fullt.

Ernas regjering foreslår dog at tros- og livssynssamfunn som «utøver vold og tvang» kan nektes økonomisk tilskudd. Vel, Flekkefjord-imamen utfører jo ikke steining her på norsk jord, og at kvinner uten hijab ender i det brennede helvete, er jo bare en utlegging av religiøse skrifter som verken rammes av den nye loven eller annet lovverk.

Vi minner om de 187 millionene kroner som gikk til moské-Norge i 2018, 100 av dem til Oslos moskeer. Antall moskeer økte med 65 prosent i perioden 2010 – 2018.  Mens i perioden 2012 – 2016 økte medlemsmassen i moskeene med nesten 50 prosent, men fra 2016 til 2018 gikk massen opp 15 prosent. Skriften på veggen kan knapt bli tydeligere, og moskeenes skattefinansierte tilskudd passerer nok 200 millioner kroner i år.

Tilgi Regjeringen ikke, for i 2019 går det ikke an å opptre som om man er totalt blottet for informasjon som ligger ett tastetrykk unna. Men det er jo angsten som styrer dem, angsten for i-ordet (islamofobi) og r-ordet (trenger ingen forklaring).

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), godkjent i statsråd 21. juni.

Du kan støtte HRS ved å dele artikkelen, ved å følge oss på Facebook og ved å gi en gave. Vises ikke artiklene våre i Facebook nyhetsstrømmen din? Se her for mer informasjon.


Danmark vil at over 30 moskeer skal jevnes med jorden


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU