5 min read

Til foreldre og skolebarn som klimastreiket

Kronikkforfatterne henvender seg til foreldre og elever som engasjerte seg i klimastreiken. På bildet ser vi streikeleder Fredrikke Skahjem som holdt tale på rådhustrappa i Fredrikstad. Foto: Harry Johansson

Av Seks medlemmer av Klimarealistenes vitenskaplige råd
Publisert:04. april 2019, kl. 12:22


Seks klimaforskere i etterkant av elevenes klimastreik: – Jorda har aldri vært et bedre sted for menneskene enn i dag. De viktigste globale problemene, sult, fattigdom, analfabetisme, barnedødelighet og forurensning, har bedret seg med 50 prosent bare de siste 25 år.

KRONIKK

Det er flott at barn engasjerer seg i kampen for miljø og klima. Men de har aldri fått vite at det her, som i andre saker, er to måter å se problemene på. Derfor formidler vi fakta som barna bør snakke med sine lærere om.

FNs klimapanel hevder at all klimavariasjon er menneskeskapt. De lager datamodeller for å beregne temperaturutviklingen fremover, basert på hva vi slipper ut av CO2. Når disse beregningene sammenlignes med de målte temperaturene, gir de for høye tall. Derfor er modellene gale.

På den andre siden har vi uavhengige forskere som vet mye om klimaets historie, og som bruker historien til å finne naturlige klimamønstre som de hevder vil gjenta seg i fremtiden, med eller uten utslipp av CO2.

Klimaet har alltid endret seg. Jorda er nå inne i en periode med istider, som varer rundt 100.000 år. Mellom istidene har vi varmere mellomistider på opptil 20.000 år. Under istidene dannes det store isbreer på den nordlige halvkule, og vannstanden synker i havene. I mellomistidene smelter det meste av isbreene, og havet stiger igjen.

I den mellomistiden vi nå er inne i, har vi hatt både kaldere og varmere perioder enn i dag. I den minoiske varmeperioden for 3000 –4000 år siden var det flere grader varmere enn i dag, og mennesker og dyr hadde svært gode livsvilkår. Samtidig var Norge isfritt. I den postglasiale varmeperioden vokste det skog på Hardangervidda. Alle disse store klimavariasjonene skjedde uten noe utslipp av CO2.

Om Norge legger ned oljevirksomheten, vil dette gi en redusert temperatur i år 2100 på mindre enn 0,0005 grader.

De uavhengige forskerne har gode forklaringer på hvorfor klimaet alltid endrer seg. For det første står jordaksen på skrå. Dette gjør at vi får årstider med forskjellig temperatur, en kraftfull naturlig variasjon. Men jordaksens skråstilling forandrer seg, og gjør at solinnstrålingen i nord varierer, noe som vekselvis skaper og smelter isbreer i nord. Også jordas bane rundt sola endrer seg, noen ganger er vi nærmere sola, andre ganger lenger fra. Dette er variasjoner med omløpstider på tusener og hundretusener av år, og vi ser at naturen selv skaper alle variasjonene, dag og natt, årstider, istider og mellomistider.

Forskerne har et prinsipp som sier at de samme naturkreftene som tidligere styrte klimaet, styrer klimaet også i dag, og vil styre det i framtiden. I tidligere tider har det ikke vært noen utslipp av CO2, så det er ingen tvil om at klimaet har blitt både varmere og kaldere, uten at menneskene har bidratt.

CO2 er ingen forurensning. Uten CO2 hadde vi ikke kunnet leve på jorda, for plantene trenger CO2 for å vokse. Og uten planter, ingen dyr og mennesker. Alle slipper ut CO2 når de puster. I løpet av ett år ånder menneskene i Indonesia ut like mye CO2 som vi i Norge og Sverige slipper ut til sammen - gjennom trafikk, oljeutvinning og liknende. CO2 er en helt naturlig og livsnødvendig gass. Dersom mengden reduseres til omtrent det halve, vil mange planter dø, og dyr og mennesker får det vanskeligere. Vi kan ikke leve uten livets gass.

LES OGSÅ

Gartnere vet at plantene trives med ekstra CO2, og øker derfor mengden av denne gasseni sine drivhus. Det gir mer mat og andre planter. Når vi de siste 100 år har fått litt mer CO2 i luften, kombinert med en mild temperaturøkning på ca én grad, så har jorda også blitt så mye grønnere at det tilsvarer det dobbelte av USAs areal. Blant annet derfor har matproduksjonen vokst kraftig. Siden 1960 har verdens kornproduksjon vokst til det firedobbelte, og utsiktene for fortsatt vekst er gode.

Få vet hvor lite CO2 det er i luften. Ta en liten boks med luft, med 10.000 molekyler. I boksen er det bare fire CO2-molekyler. For 100 år siden var det tre CO2-molekyler i boksen. De som lager de matematiske klimamodellene hevder at med bare de tre første molekylene, har vi kun naturlig klimavariasjon. Men med ett molekyl til, som menneskene har bidratt litt med, så mister naturen grepet, og da er klimavariasjonen brått blitt menneskeskapt.

De uavhengige forskerne sier derimot at det ene molekylet har en viss effekt, men at mesteparten av effekten nå har inntruffet, at mer CO2 vil bidra lite, og at klimaendringene også de siste 100 år er dominert av naturlig variasjon.

CO2-innholdet i luften øker sakte, så det tar 50 år mellom hver gang et nytt CO2-molekyl kommer inn i boksen. Men det er også andre gasser i lufta som virker sterkere enn CO2. Vanndamp (H2O) er den sterkeste drivhusgassen. I vår beholder er det hele 200 molekyler vanndamp, og virkningen av disse er langt sterkere enn virkningen av CO2. I tillegg har de uavhengige klimaforskerne vist at Klimapanelets datamodeller er feilaktige, for modellene klarer ikke å gjengi den globale temperaturutviklingen vi faktisk måler.

LES OGSÅ

Politikere om elevenes klimastreik: – Vi hadde blitt med om vi var unge

Jorda har aldri vært et bedre sted for menneskene enn i dag. De viktigste globale problemene, sult, fattigdom, analfabetisme, barnedødelighet og forurensning, har bedret seg med 50 prosent bare de siste 25 år.

Den norske oljevirksomheten slipper ut mindre CO2 enn ett enkelt av de store kullkraftverkene i Asia, og det er mer enn 1000 kullkraftverk under planlegging og bygging. Med klimamodellen MAGICC kan vi regne ut at om Norge legger ned oljevirksomheten, vil dette gi en redusert temperatur i år 2100 på mindre enn 0,0005 grader.

Temperatur, nedbør og vind har alltid variert på kloden, helt av seg selv. Vi spør oss: Hvorfor skal den naturlige klimavariasjonen ha sluttet å virke?

Vi tenker også: Det finnes uendelig mange reelle problemer å kaste seg over. La oss konsentrere oss om dem vi kan gjøre noe med: Fattigdom, sult, sykdommer som er lette å behandle, rent vann til alle, utdanning til alle, forurensning og ivaretakelse av klodens økosystemer. La oss slutte med symbolpolitikken, og konsentrere oss om problemer vi kan løse.

Climate Change explained by Geologist Ian Plimer to the UK government.WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU