9 min read

STATEN A/S NORGE - MARITIME ADMIRALTY LAW - STATLIGE OVERGREP

By InfoWarriors of Norway 17 Dec, 2018

Innføring
Statlig overgrep i Norge er svært utbredt,  koordinert av en rekke samarbeidende statlige etater. De tydeligste eksemplene på  dette er Barnevernets kidnapping av uskyldige foreldres barn; det politiske etablissementets ran av folkets felleseide gass, olje og vannressursers profitt tilhørende det norske folk; de påtvungne smartmålerne (AMS) og annen smartteknologi som samlet ødelegger folks liv og helse. I tillegg kommer bompengeplyndringen og svindlene knyttet opp mot klimaløgnen med alle dens "tilhørende" skatter og avgifter, påbud og forbud.

Staten er privateid
Dessverre er få klar over at statlige enheter, som etater, vesener, råd og tilsyn med mer er privateide selskaper hørende innunder holdingselskapet, STATEN A/S NORGE.

STATEN A/S NORGE tilhører våre politikere og Bilderberg Gruppen bak. STATEN A/S NORGE er under kontroll av Norges politiske etablissement som har stjålet eierskap til, og sikret seg full kontroll over, forvaltningen, som egentlig eksisterer for å ivareta det norske folks interesser og felleseie, beskytte folks rettigheter, skaffe og levere alle folkets livsnødvendigheter som mat, vann, strøm og alt annet vi trenger for overlevelse i vår moderne tid.

Landet Norges forvaltning er kuppet av okkupasjonsmakten staten
Landsforræderske politiske tyver gjennom alle etterkrigs Storting og regjering har gjort om folkets felleseie til deres eget privateierskap via opprettelsen av utallige privateide selskap registrert i Brønnøysund. Disse privateide selskap utgjør den falske staten, som ikke er landet Norge, men aksjeselskapet STATEN A/S NORGE, et skjult plyndringsverktøy som kontrolleres og styres av internasjonale banker og næringslivsinteresser til fordel for eierne av disse - som bruker EU for å gjøre Europa til et rike – DERES RIKE!

Problemet er at folket fortsatt tror at staten jobber for, og finnes FOR FOLKET – nå det stikkmotsatte er virkelighet.

Sett i lys av det som står over her, forstår du vel nå at Barnevernet er en kriminell organisasjon underlagt STATEN AS NORGE som ikke jobber for barnas eller familienes beste, men for profitt innad i frimureriet.

Barnevernet og menneskehandel
Barnevernet, i likhet med losjer og politikere, forsøker å holde en anstendig fasade utad ved å gi inntrykk av at de jobber for folket, mens deres handlinger viser en annen virkelighet enn deres ord.

Deler av barnevernet er involvert i menneskehandel med barn. Mange barn havner i klørne på politikere, frimurere og andre betydningsfulle ressurspersoner, som rett og slett får stjålne barn for å profittere på dem økonomisk ved at de får en meget høy årslønn fra staten for å, såkalt, oppdra disse barna, hvorav mange rapporteres å gå for lut og kaldt vann i sine fosterhjem, som kun gjør dette for profitten og ikke for barnas skyld. Flere av disse barna ender også opp i pedofili, narkotikamisbruk, prostitusjon og døden.

Er det dette samfunnet vi egentlig ønsker oss, når det finnes bedre løsninger som kan gi barna en trygg og god fremtid som bidrar til å styrke vårt samfunns fremtid?

STATEN A/S NORGE bruker sine losjebrødre innad i den norske stat til å iscenesette kidnapping hvorav noen er rene bestillingsverk, da særdeles de minste barn, hvor i tillegg til personnummersvindelen (forklart lengre ned), går det store summer partene imellom under bordet for salg av barna.

De som er observante har sikkert lagt merke til at flere ledende norske sykehus, for eksempel Ullevål, nå har Adopsjonskontor i etasjen over fødestuen. Tilfeldig? Neppe. Barnevernet kommer og kidnapper flere og flere barn rett etter fødselen. Mange barnevernskontorer har forseggjorte lokaler med dyrt inventar, og nyere politikamre har lokale vegg i vegg med barnevernet. Tilfeldig? Neppe. Barnevernets menneskehandel er big business, også for A/S POLITIET, og med lokale vegg i vegg med A/S BARNEVERNET er det lettere å koordinere en kidnappingsaksjon til økonomisk fordel til begge partier.

Når tidligere barnevernsbarn, nå voksne, havner på kjøret, er det også store penger å tjene, for da kan disse igjen kidnappes og tvangsoppholdes i statlige institusjoner over tid – ved hjelp av det pillråtne rettssystemet, hvor igjen personnummersvindelen ruller og går (ved tvungne opphold i avrusningsklinikker, psykiatri og/eller for eksempel fengselsopphold).

Politikere i frimureriet oppretter utallige privateide selskap med dem selv i eiersjiktet. Blant disse er barnevernsrelaterte selskap.

Alt handler om makt og profitt. Du er bare en nyttig inntektskilde for forbrytermafiaen som styrer Norge med Maritime Admiralty Law som overstyrer vår egen Grunnlov og har gjort det helt siden Bretton Woodsavtalen ble underskrevet 27. desember, 1946.

Det er viktig at du forstår at landet Norge er folkets land, mens STATEN A/S NORGE er en okkupasjonsmakt som har tilstjålet seg den politiske makten for å kunne berike seg selv og sine eiere med våre enorme naturressursers verdiers profitt, og ved bruk av personnummersvindelen = kidnapping av våre barn.

Informasjon som denne er etter hvert blitt så kjent blant mange dissidenter i Norge, at alle som tillater seg å brette ut forbrytermafiaens aktiviteter i landet vårt, risikerer å bli arrestert uten lov og dom, innlagt i psykiatrien for å demoralisere dem, for å tvinge dem til å tie. Og når dette ikke går, skjer mystiske forsvinninger som ikke kan forklares, selv om likene ofte dukker opp før eller siden og forteller historien om deres endelikt.


STATEN A/S NORGE (holdingselskapet til den norske stat) har som nevnt ikke fulgt den norske Grunnloven siden 1946. Isteden følger de Bilderberg Gruppens/globalistenese Maritime Admiralty Law, også kalt Piratlovene/Norges Lover/EU lover/Commercial Law, fordi det disse politikerne gjør mot oss er å plyndre landet vårt, og oss, systematisk med hjelp av disse egenvedtatte lover - som tilsynelatende gir dem rett til å skattelegge oss langt oppover ørene i ren sjørøverstil.

Betydningen av personnummer og fødselsattest
Hvorfor tror du at du ikke lenger har en fødselsattest, men isteden er påtvunget et personnummer knyttet opp mot ditt navn og fødselsdato? Det er fordi, så lenge du bruker fødselsattest som borger av landet Norge med fødselsdato UTEN PERSONNUMMER, kan ikke politikerpiratene pålegge deg noe som helst. Ikke kan de frata deg dine barn, dine rettigheter eller din rettmessige eierandel til landet Norges verdiressurser til havs og på land som du som borger av landet Norge eier.

Av den grunn har den sleipe politikermafiaen som samarbeider med Bilderberg Gruppens eiere tvangsinnført personnummer som du er nødt til å bruke for i det hele tatt å kunne benytte banktjenester, få offentlige godtgjørelser, lønn og trygd, få offentlige helsetjenester og tillatelse til å bygge et hjem på "deres" tomteareal. Du får lov til å eie huset, men ikke eie eiendommen. Den er registrert i City of London som Dronning Elizabeth IIs eiendom. Men det er bare så lenge VI fortsetter å stemme på denne forbrytermafiaen så DE kan fortsette plyndringen og undertrykkelsen av oss.

Bruk av personnummer er en forbrytelse mot menneskerettighetene, men Datatilsynet, på lik linje med Barnevernet og alle andre -vern, tilsyn, råd, -vesener, departement, norsk skole, Stortinget og Statsministerens kontor med flere, er ALLE privateide aksjeselskaper hørende innunder det privateide holdingselskapet staten STATEN A/S NORGE.

Advokater og dommere i Norge tjener seg søkkrike på din bekostning gjennom personnummersvindel.

Pengesystemst - drivkraften til menneskehandel
De fleste er ennå ikke klar over at det kredittbaserte pengesystemet ble opprettet for å kunne stjele og svindle ekte verdier fra en befolkning og et land til seg. Samtidig med at STATEN A/S NORGE (den norske stat) betaler OSS i falske verdiløse sedler og mynter og digitale penger, frastjeler DE folket sitt rettmessige eierskap til sine verdier som har ekte verdi: olje, gass og vann (med flere). Alle stjålne verdier svartvaskes gjennom STATEN A/S NORGE og alle de privateide selskaper de oppretter og samarbeider med.

Norges menneskehandel, i likhet med all annen kriminell aktivitet i verdenen, er kun attraktiv så lenge vi opprettholder det eksisterende falske pengesystemet, som er kredittbasert, fremfor å være basert på ekte verdier. Ekte verdier er vi mennesker, vår kunnskap, arbeid, tjenester, mat, vann, hus og energi mm, men så lenge det tviholdes på det falske pengesystemet, vil det fortsatt kidnappes barn for profitt.

Det er viktig at folket forstår at Den norske stat er en fordekt okkupasjonsmakt hvis eksistens ikke er til fordel for folket, tvert imot. Alle filialer til holdingselskapet den norske stat, som Politiet- og lensmannskontorer, Barnevernet, Domstols-administrasjon, Stortinget og Statsministerens kontor, bare til å nevne få, er ALLE privateide virksomheter, filialer til holdingselskapet den norske stat, STATEN A/S NORGE. Denne okkupasjonsmakten har for lengst infiltrert landet Norges forvaltning.

Hele Norge er Deep State, State within State. Deep State er det samme som landets hemmelige egentlige regjering som styrer landet bak om i kulissene. Skuespillerne i Stortinget gjør bare det de får beskjed om av sine "eiere."

Norske mediers svik og unnlatelse
Norske medier har mye å stå til ansvar for fordi det hindrer folket fra å komme videre fra sitt godtroende og uvitende ståsted til en opplyst tilstand hvor det kunne bidra med å redde eget land og folk. Dessverre er norske medier kjøpt og betalt av globalistene, og er like kriminelle som Stortingspolitikerne. Norsk fake news skriver ikke om all den uretten som begås folket i Norge, og ei heller forklarer folket hvordan all uretten henger sammen i forhold til det større bildet.


Mediasviket gjør at folket hindres fra å forstå at ALLE partier kun er fronter til ettpartidiktatur A/S Norge med kamerater (Stortingspolitikere, regjeringen, frimureriet i inn- og utlandet, EU og Bilderberggruppen osv), og la vare å opplyse oss om at, ved vår stemmeseddel, gir vi politikere en blankofullmakt til at disse kan tyrannisere oss i 4 nye år etter hvert valg. Vår stemmeseddel er vårt samtykke til deres fortsatt overgrep og plyndring mot oss og landet Norge i 4 nye år.

HOW TO DEAL WITH MARINE ADMIRALTY LAW

Skolen som indoktrineringplass
På skolen blir våre barn indoktrinert i å ha tillit til illusjonen parlamentarisme og demokrati, å ta stilling til politiske partier og det å velge. Vi informeres IKKE om at alle partier kun er fronter for en gedigen internasjonal forbryterbande, som kun representerer seg selv, og jobber mot felles mål i kulissene = for seg, samtidig som de lyver til oss og sier at de jobber for folket. Heller ikke lærer vi på skolen om stemmeseddelens virkelige betydning: at det er en blankofullmakt til Stortingspolitikere til å kunne gjøre akkurat hva de vil mot oss i 4 år til, med vår velsignelse!

Vi lever i dag i et åpent diktatur, likevel kalles dette for "demokrati" og norsk skole hjernevasker våre barn til å tro på denne illusjonen.

Oppsummering
Det vil ikke skje endring i Norge før folket innser det enorme omfanget av overgrep som begås mot dem og alle fakta beskrevet over. Ingenting kommer til å skje til bedring for folket før vi alle er klare over alle fakta over og handler, og handler gjør vi ikke før vi innser det omfanget av landsforræderi og overgrep som begås mot oss - folket - fra alle retninger, som utføres av politikere - nettopp ved bruk av denne plyndringsmodell, parlamentarisme.

Etter å ha lest dette, forstår du sikkert at det er på tide å sette strek på partipolitikk og istedenfor støtte innføring av folkestyre. Så lenge DU fortsetter å stemme og tror på partipolitikk og gi din stemme til et politisk parti deltar du i å fortsette tyranniet mot folket, og blant det videreføring av kidnapping av barn for profitt. Er det virkelig det du vil?


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU