19 min read

FNs CO2 svindel har svekket Europas økonomi og gitt oss en hel generasjon politikere med grønt virus på hjernen.

CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff.

BY:  IN: POLITIKK  WITH: 92 COMMENTS

CO2 modeerne tids største bløff

Hvorfor havnet CO2 debatten hvor den er i dag i verdenspolitikken?

Ved jordens tilblivelse (4-5 milliarder år siden) besto atmosfæren av ca 80% eller 800 000 ppm CO2. Siden har nivået sunket jevnt og trutt til 250-450 ppm som vi har hatt de siste 10 000 år, etter siste istid. Dette er fakta.

For ca 600 – 700 millioner år siden inneholdt atmosfæren ca 20 ganger dagens nivå av CO2 (7500 p.p.m.). På denne tid var det ISTID på jorden.1000m til 3000m tykk is lå ned til Hamburg og New York.( Linder 2009)

For ca 550 millioner år siden var CO2 nivået ca 5000ppm og vi hadde tropisk klima her i Norge. (Engene og Tullberg 2007)

I bronse alderen var temperaturen i Norge ca 2,5 grader høyere enn i dag, og det vokste furuskog på Hardangervidda. På den tiden var det ikke mange som kjørte Cadillac, eller sagt på en annen måte, menneskelig aktivitet var ikke årsaken til denne perioden med høyere temperatur.

År 850-1300 oppsto en midlertidig varme periode og vikingene bosatte seg på Grønland. De dyrket korn, nærmere bestemt bygg, i en periode.   År 1400-1500 ble det igjen kaldt.

Vær og temperatur varierer alltid, to dager, to år og to århundrer blir aldri like. Dette kan leses fra historien, derfor er det merkelig man plutselig de senere tiår fikk for seg at disse variasjoner er menneskeskapte.

Temperaturen varierer både lokalt og globalt, lokale variasjoner skyldes endringer av vind og havstrømmer, de globale variasjoner styres først og fremst av solens varierende aktivitet, men kan også påvirkes av meget store vulkanutbrudd eller nedslag fra verdensrommet.

Hvordan kan menneskers meget små utslipp av CO2 påvirke noe som helst? Vi frigjør nå cirka 37 Giga tonn CO2 pr år ved bruk av kull, olje og gass. Rett etter siste finanskrise 2009 var utslippene cirka 32 Giga tonn pr år. Denne CO2 mengden slippes ut i naturens buffersystem  som inneholder cirka 300 000 Giga tonn CO2. Slipper vi ut dagens mengde i 100 år fremover vil vi øke CO2 mengden med cirka 1,3 %, totalt ubetydelig i alle sammenhenger.

Den siste million år har vi hatt 8 istider med 8 varme perioder innimellom. En istid varer ca 80-100 tusen år og varme periodene varer ca 10-15 tusen år. Det er nå ca 12 000 år siden siste istid, så i løpet av noen tusen år er nok en ny istid på vei.De store istidene styres av jordaksens vinkel. Den varierer mellom 22,1 og 24,5 grader. Vinkelen er nå 23,5 grader. En syklus tar ca 41 000 år.

Det har vært snakket mye om is smelting og stigende hav nivå. Hva er fakta? Isen på Sør polen “vokser”. Gjennomsnitts-temperaturen har sunket fra – 49,5 til -50,5 grader de siste 50 år. Roald Amundsens telt ligger nå 11m under overflaten. Isen på Grønland “vokser”. Et fly som nødlandet i 1942 på Grønnlands isen ble gravet ut på 90 tallet, det lå da 82 meter under isoverflaten. Isen hadde lagt på seg ca 1,6m pr år.

Når isbreer “vokser” kalver de mye.  Når isbreer smelter trekker isbreen seg innover på land, og kalving opphører.  Når is oppnår en tykkelse på 2-3 km blir trykket så stort at isen opptrer plastisk, og is trykkes ut på sidene, langs vannkanten, derfor kalver isbreene og store isfjell flyter ut på havet. Is kan aldri bli særlig tykkere enn 3 km, da er trykket så stort at is tyter ut langs kanten av isbreen.

Jordens to store isbreer på Sydpolen og Grønland tilføres så mye nedbør at de er i balanse, noe de har vært i 100 000 vis av år, med visse tidsbegrensede variasjoner. Temperaturen varierer stort sett mellom -15 og -50 grader C. Is smelter når temperaturen er over 0 grader, grunnskolen hadde dette i pensum den gang skolen fortsatt var bra. I dag bedriver dessverre undervisningssystemet ren propaganda som understøtter FNs CO2 svindel, noe som svekker norsk økonomi.

“Skrekk filmene” som klima-mafiaen har sendt på Tv de siste år, med kalvende isfjell fra Grønland og Sydpolen, som sannhets bevis på at isen smelter er feil. Disse “skrekk-filmer” bekrefter bare at de er uvitende og mangler kunnskap. En hver med en smule tankegang bør forstå dynamikken i en isbre.  Propaganda filmer som vi har fått se de siste år har samme metodikk og oppbygning som filmer benyttet på 1930 tallet, av en ikke ukjent krabat. Filmene ønsker å bygge på frykt hos uvitende seere som ikke får alle fakta på bordet. Og frykt er det FN og alle klimahysterikere ønsker å skape hos den jevne befolkning, da blir de lydige og mottakelige for høye avgifter på energi (CO2 er jo farlig).

Gjennomsnittlig isdekke rundt Nordpolen påvirkes av blant annet Stillehavsstrømmen PDO (Pacific Decadal Oscillation). Denne havstrøm veksler ca hvert 40-45 år. Den strømmer opp langs vestkysten av Alaska, og fører varmt vann inn i Nordpol bassenget. Denne havstrøm snudde igjen vinteren 2007-2008, noe som vil gi gradvis lavere vanntemperatur i Nordpolbassenget, som igjen gir et større gjennomsnittlig isdekke. Mer is gir større refleksjon av varme ut i verdensrommet, resultatet er kjøligere vær rundt Nordkalotten spesielt i vinterhalvåret frem til ca 2050, da havstrømmen PDO igjen snur.

Her i Norge vil vi oppleve dette som noe lengre, kjøligere og derved mer snørike vintre frem mot 2050, noe liknende de vintre vi hadde på 1940-1950 og 1960 tallet.

Da Amundsen seilte Nordvest passasjen i 1903-1906 møtte han mye is, hadde Amundsen ventet til 1932 kunne han ha seilt i nærmest isfritt farvann i de samme områder.  Et eksempel fra USA: Vinteren 2010 frøs grønnsaker på friland i Midtvesten til langt ned i Mexico, og grønnsakprisene ble tre doblet. Sist dette skjedde var i 1952. Vinteren 2017-2018 er et eksempel på denne lengre og noe kjølige vinter vi vil oppleve mer av frem mot cirka 2050. Men husk, vær og temperatur er aldri likt noen dag eller år, været varierer alltid.

FN s klimapanel påstår at et høyere CO2 nivå vil gi en høyere temperatur på kloden. Øker CO2 nivået til 550 p.p.m. så er det snart ingen vei tilbake- vi vil havne i en oppadgående temperatur spiral. Hvordan kan dette skje? CO2 har svært liten effekt som klimagass. Vanndamp utgjør ca 97 % (+-1 %) av klimagass effekten som gjør det levelig på jorden. De andre gasser i atmosfæren har en ubetydelig effekt.

Hvordan kom vi da hit vi er i dag? Vi hadde et mye høyere CO2 nivå i tidligere tider. Hvis høye nivåer av CO2 gir høye temperaturer, så ville vi vel ikke ha eksistert? Jorden hadde istider da CO2 nivået var 20 ganger høyere enn i dag. I bronsealderen var CO2 nivået omtrent som i dag, og temperaturen var ca 2,5 grader høyere. Dette kan kun forklares ved varierende aktivitet på solen.

De små globale variasjoner i temperatur(mellom de store istider) styres av solens aktivitet.

Høy solaktivitet gir mye elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling fra solen blokkerer for kosmisk stråling fra verdensrommet. Mindre kosmisk stråling fra verdensrommet fører til dannelse av mindre aerosoler i atmosfæren. Mindre aerosoler i atmosfæren fører til dannelse av mindre gjennomsnittlig skydekke. Høy solaktivitet fører altså til at det dannes mindre skyer i atmosfæren, og vi får høyere temperatur her på jorden. Det motsatte skjer ved lav aktivitet på solen.

Hvor relevant og realistisk er såkalt klimaforskning når man erkjenner det er solens varierende aktivitet som styrer varierende temperatur på jorden? Pr dato er det umulig å forutsi solens varierende aktivitet, ergo er all såkalt klimaforskning som finansieres av verdens «grønne politikere» uten praktisk betydning og mening.

«Klimaforskning» i dagens samfunn er en politisk aktivitet som brukes for å understøtte FNs CO2 svindel og nå politiske mål.

Temperaturen kan også påvirkes av uvanlige hendelser som store vulkan utbrudd og nedslag fra verdensrommet, noe som vil medføre at mye støv/partikler samles i høyere luftlag i atmosfæren. Støvlaget vil redusere innstråling fra solen med lavere temperatur og redusert fotosyntese som resultat. Man antar det var et stort nedslag fra verdensrommet som var årsaken til dinosaurenes endelikt på jorden, dette ga muligheter for pattedyr og senere oss mennesker. Det er foretatt beregninger som viser hvis India og Pakistan skulle havne i atomkrig, og de brukte hele sitt arsenal av atomvåpen, vil det påvirke klimaet i flere år.

Store mengder støv vil bli fraktet opp i de høyere lag av atmosfæren, dette vil føre til mindre innstråling, lavere fotosyntese, lavere temperatur. Konsekvensen vil bli lavere matproduksjon, med det resultat at mange vil sulte. Et tilfelle av dette fenomen opplevde vi her i det Nord Atlantiske område når USA og Europa reduserte forbruket av kull med dårlig forbrenning. Det lå en «støvsky» over USA/Europa som ble gradvis borte de siste 100 år med det resultat at gjennomsnittstemperaturen i det Nord Atlantiske område har steget cirka 0,5 grader i samme tidsrom.

Dette er faktisk den eneste virkelige effekt når mennesker bruker hydrokarboner, støv i de høyere luftlag hindrer innstråling fra solen og temperaturen synker noe så lenge støvskyen vedvarer.    

CO2 innholdet i vann og luft fordeles i forhold 50 -1 ved 25 grader og normal trykk.( Henrys lov). Kaldere vann tar opp mer CO2, varmere vann slipper ut CO2.( sett en Cola i solen, den blir fort daff)

Havet inneholder altså 98 % av CO2 ved 25 grader, luften 2 %. De siste 100 år har sol aktiviteten ført til en temperatur økning i havet på 0,6 grader. Dette har ført til at havet har sluppet ut mer CO2 og vi har fått et stigende innhold av CO2 i luften. Når sol aktiviteten igjen fører til lavere temperatur vil havet ta opp mer CO2 og CO2 nivået i luften vil igjen synke. Det er temperaturen som styrer CO2 nivået, og ikke CO2 nivået som styrer temperaturen. Og temperaturen er styrt av solens aktivitet. Havet (spiser) og bunnfeller CO2 uavbrutt og havets bufferevne er nærmest uendelig.


I Jordklodens naturlige kretsløp finnes det i dag ca 299 000 giga tonn CO2.  Denne CO2 mengden fordeler seg som følger. I atmosfæren ca 3000 giga tonn. I havet ca 150 000 giga tonn. Som karbonat på havbunnen ca 146 000 giga tonn. Fordelingen av CO2 mellom hav og luft  er 50-1 ved 25 grader C. ( Henrys lov).  Videre fordeler CO2 mengden i havet seg mellom oppløst i vannet og avsetninger som karbonat på havbunnen i forhold ca 1-1,( massefordelingsloven).


Mennesker slipper nå i 2018 ut ca 37 giga tonn CO2 pr år, ca 0,0123 % av total mengde i kretsløpet. Før finanskrisen 2006-2007 lå utslippet på cirka 36 Giga tonn CO2, utslippet ble redusert noe etter finanskrisen (økonomien krympet) 2008 til cirka 32 gigatonn i 2010.

Slipper vi ut dagens CO2 mengde i 100 år fremover blir det ca 3700 giga tonn. I naturen vil det bli fordelt som følger:

Cirka.       1.    %      i   Atmosfæren.

Cirka.       50.   %     i   Havet.

Cirka.       49.   %         Som karbonat på havbunnen.

Overstående fordeling skjer med det CO2 som naturen ikke lagrer som hydrokarboner. Hvor mye CO2 som lagres som hydrokarboner pr år i naturen er ikke tallfestet. Men ser en bort fra dette, vil 100 år med dagens CO2 utslipp føre til en økning av CO2 i luften på ca 1,3 % eller 4-5 ppm. Dette er totalt ubetydelig i alle sammenhenger.

Det tar noe tid for CO2 å blande seg i havet, og derfra til å bindes som karbonat. Derfor er CO2 nivået i luften på grunn av våre utslipp ca 20-25 p.p.m. høyere enn “naturlig” nivå. Hvis alle CO2 utslipp stanset i dag ville nivået stabilisere seg ca 20-25 p.p.m. under dagens nivå etter noe tid. Forutsatt at temperaturen i havet er konstant. ( Solaktiviteten bestemmer temperaturen).   Ca 4 % av den til enhver tid CO2 mengde i luften stammer fra menneskers aktivitet. Dette måles via isotop målinger av C12 og C13. Ca 96 % stammer fra naturens CO2 omsetning.

Tar en utgangspunkt i fakta som viser at vi med dagens utslippsmengde på ca 37 giga tonn CO2 pr år vil føre til en økning av CO2 nivået på ca 1,3 % eller 4-5 p.p.m. etter 100 år. På grunn av naturens fortløpende lagring av hydrokarboner vil det riktige nivå være noe lavere.  Hva er man egentlig redd for?

Det er anslått at all biomasse på land(dvs skoger etc) inneholder ca 2800 giga tonn CO2. På grunn av dårlig politikk fra FN/EU (og våre egne politikere)de siste 40 år opplever verden en rask nedhugging av planetens urskoger. Cirka 6-8 Giga tonn CO2 frigjøres hvert år grunnet nedhugging av regnskog/urskog.

En hovedårsak til nedhugging av skog i senere år er vestens bruk av biodrivstoff, noe som båndlegger enorme landområder fra matproduksjon. Cirka 40 % av mais dyrket i USA går til etanolproduksjon (biodrivstoff), dette hever prisen på mais i verden, det blir mer lønnsomt å hugge ned skog og dyrke mat.  

FNs dårlige politikk i u-land påfører verden i våre dager en enorm befolkningseksplosjon i Afrika og Asia. En sulten man kan selvfølgelig ikke leve av trær, derfor rydder han skogen og dyrker mat. Dagens FN politikk i Afrika vil føre til at Afrikas skoger er borte for en stor del om 50-70 år. Naturen er heldigvis «smartere» enn våre åndssvake politikere, cirka 70 % av naturens CO2 omsetning foregår i havet, derfor vil en reduksjon av jordens skoger ikke lage store problemer.

De to alvorligeste konsekvenser ved bruk av biodrivstoff er økt nedhugging av regnskog som reduserer artsmangfoldet og dyrere mat til verdens fattige. Slike «bagateller» er tydeligvis uten betydning for dumme, naive vestlige politikere som leker grønn politikk.

En uvesentlig konsekvens ved bruk av biodrivstoff er økt forbruk av energi i verden og derved et økt utslipp av CO2. (Det hele er tragikomisk når en vet motivet til våre naive grønne politikere er lavere utslipp av CO2).

Hvordan kan det ha seg, at en gal konklusjon, nemlig at menneskers forbruk av hydrokarboner vil føre til global oppvarming, er blitt en “offisiell sannhet”?  Dagens forbruk av hydrokarboner vil øke CO2 nivået i luften med 4-5 p.p.m. etter 100 år. DETTE ER HELT UTEN BETYDNING.

HVORDAN kunne CO2 og global oppvarming bli et av moderne tids største politiske tema?  Hva er agendaen og dynamikken bak denne utvikling- og hvem står bak?
Rundt 1980 var vel mesteparten av kampen for arbeiderenes rettigheter vunnet. Når en kan få 100 % lønn uten å arbeide, ja da er det ikke så mye mer å hente på den fronten. Etter hvert kom miljøkampen opp som en stadig viktigere sak i det politiske miljø. FNs CO2 svindel gjorde det plutselig mulig å vekke til live frykten for katastrofe, dette ga ny glød i mange valgkamper. Erik Solheim (SV) uttalte på 1980 tallet hvor mye havet ville stige frem til år 2000, noe som var feil. Som «hundre» andre løgner fremført av særlig venstresiden (etter hvert alle globalister) for å skremme den jevne innbygger til å godta høye avgifter på energi.

Det finnes et stort byråkrati og politisk miljø som gjennom FN ønsker å styre og kontrollere verden. Særlig her i det super byråkratiske Europa. Avgifter på CO2 er drømmen for disse byråkrater. Ved å få folk til å tro at CO2 er farlig for verden, gjorde man en” god gjerning” samtidig som byråkratene ville få tilgang til en utømmelig finansierings kilde. Dette ville gjort det mulig å” byråkratisere” i mange ti- år. Den største trussel mot det moderne velferdssamfunn er skrivebords folk og byråkrater. De produserer ingen verdier, tvert imot, de senker verdiskapningen mens de spiser av lasset.

Videre, mange i verdens industriland har sett muligheter til å tjene penger på frykten for katastrofe. Den letteste måten å bli rik på er å få bevilgninger fra politikere som ønsker å vinne valg, de betaler gjerne dobbel pris for hva som helst som kan gi dem seier.

Til slutt, forskere som har snakket sannheten om CO2 fra 90 tallet har ikke fått bevilgninger. De som har hjulpet Solheim & co å vinne valg har fått millioner.

1 giga tonn = 1 milliard tonn. =  1 000 000 000 000 Kg.

Konklusjon.

Karbondioksid – CO2 er ikke giftig eller skadelig for miljøet. Den er livets gass, som inngår i fotosyntesen og all plante- og algevekst på kloden. Restproduktet fra fotosyntesen er oksygen som igjen er nødvendig for de fleste levende organismer på jorden. Økninger av CO2 i luften har nærmest ingen virkning på global oppvarming, men derimot stor virkning på økt plantevekst.

Dagens nivå på ca 390ppm CO2 gjør det mulig å produsere mat til verdens befolkning. Nivået på ca 280 p.p.m. som vi hadde for 200 år siden ville gitt oss 10-20 % lavere avlinger i jord- bruket.CO2 vil bli et verdifullt råstoff for produksjon av for, drivstoff og byggematerialer i løpet av noen tiår. Hvis noen skulle lykkes med å lagre store mengder CO2 i undergrunnen (til store kostnader), vil det bli sett på som en forbrytelse om noen år.

Når sannheten om CO2 bløffen blir forstått og akseptert i det politiske miljøet må vi forvente alle CO2 relaterte avgifter i det norske samfunn fjernes omgående.

Dyr energi gjør samfunn fattige, billig energi gjør samfunn rike. Den grunnleggende forskjell mellom livet i steinalderen og dagens moderne samfunn er prisen på energi.

Når politikere avgiftsbelegger energi svekkes samfunnets verdiskapningsevne. Verden vil aldri mangle energi, husk, solen bestråler jorden med cirka 13 000 ganger mer energi enn vi bruker pr år. Vi har påvist hydrokarboner tilsvarende  mer enn 13 billioner fat olje, vi har brukt cirka 1,5 billioner fat siden 1860. I tillegg finnes enorme mengder energi i form av metanhydrater på havbunnen som ikke er særlig kartlagt pr dato.

www.EbNorge.no  05-2010.  Redigert 03-2018.  Per Øivind Næss.     Facebook: Et Bedre Norge.no


Klimadebatten – en politisk konstruksjon

Av Jon Gulbrandsen -17. mars 2019 | 12:43

Fronten av Vetle Supphellebreen fotografert 11. oktober i år. Siden Norsk Bremuseum gjenopptok målingene i 2011, har frontposisjonen holdt seg relativt stabil, men den trakk seg tilbake med 6 meter i 2018. Da breen ble overvåket i perioden 1899 til 1944, minket den nesten 450 meter. Foto: Norsk Bremuseum / NTB scanpix

I gamle dager var forskning og politikk uavhengige disipliner, men i dag ønsker politikerne å styre forskningen slik at den leverer de ønskede politiske resultatene.

I første omgang kastet de seg over samfunnsfagene, fordi disse lettest lot seg tilpasseskiftende ideologiske behov. Resultatet var at lille Norge på kort tid fikk verdens høyeste tetthet av samfunnsforskere og 710 kjønnsforskere, men havnet på jumboplass i forskning generelt.

Jeg trodde realfag ville være immune mot politisering, fordi realfagene hadde en altfor høy grad av integritet, men det skjedde likevel, gjennom en form for indirekte styring.  Til politikernes forsvar må det sies at de neppe visste helt hva de gjorde, fordi prosessen var resultatet av et uoversiktlig samrøre av vitenskap, byråkrati og politikk. Men i essens fikk de de svarene de selv ba om, men over et så langt tidsrom og gjennom så mange irrganger at de antakelig hadde glemt hvor det startet.

Resett får ikke millioner i pressestøtte, derfor trenger vi din hjelp. Støtt oss her.

Som forsker var jeg selv en del av denne underlige prosessen, hvor vi svidde av et par milliarder kroner på et program som hadde små muligheter til å lykkes, men fordi det hadde blitt opphøyet til et forskningsprogram, var det helt umulig å stanse.  Noen av oss sier likevel fra når dette skjer, herunder undertegnede, men de fleste tør ikke, fordi det nesten alltid resulterer i en tidlig pensjonisttilværelse.annonse

Det er derfor typisk at varslere allerede er pensjonerte.

Den tyske fysikkprofessoren Carl Otto Weiss er en av disse.  Spesialområdet hans er ikke-lineær optikk, hvor ett av gjennomgangstemaene er frekvenser og bølgelengder, altså en form for sykliske fenomener.  Det var derfor naturlig for Weiss å spørre seg selv om ikke også temperaturdataene var sykliske, men som alle gode forskere, undersøkte han først hva som allerede var gjort på området.

Han fikk sjokk; vi hadde brukt 15 milliarder dollar på klimaforskning, UTEN Å UNDERSØKE OM KLIMAVARISASJONENE VAR SYKLISKE!  Weiss konkluderte tørt med at “so something fishy must be going on”, så han bestemte seg for å undersøke saken selv, men etter at han hadde pensjonert seg.

Figur 1 (fra Lüdecke et al 2015). Endringer i temperatur over 2500 år, hentet fra forfatterne Grün –Büntgen (Bü) og Christiansen & Ljungqvist (Chr/Lju). Det røde rektangelet i år 2000 viser 100-årstemperaturøkning i det 20. århundre.

Til disposisjon hadde han over 250 år av temperaturdata fra seks kjente steder i Europa (målingene startet i 1757), iskjerner fra Antarktis, samt 2500 år med proxy-data fra årringer i trær, stalagmitter og sedimenter.  Han kjørte dataene gjennom en matematisk prosess kjent som en Fourir-transformasjon, som ga ham de individuelle sinuskurvene, og kjørte disse igjen tilbake gjennom en invers Fourir-transformasjon for å rekonstruere rådataene.  Han gjorde dette i 2013, 2015, og 2017, sammen med to av sine kolleger, Lüdecke og Hempelmann.

Resultatene var klare: 1) Temperaturvariasjonene er sykliske, og kan deles opp i sinuskurver som viser perioder av 1003, 463 og 188 år, som igjen reflekterer solaktiviteten over de samme periodene (~1000, ~500, og ~200 år), 2) det er ingen spor av ikke-periodiske fenomener, 3) det er ikke et matematisk artefakt, 4) fenomenet er globalt og 5) vi er på vei inn i en kuldeperiode.

Figur 2 (fra Lüdecke et al 2015). Sinuskurver utledet av dataene til Christiansen og Ljungqvist(brun) og Büntgen (grønn), samt data fra iskjerner i Antarktis (blå). De bekrefter at De Vries-syklusen på ca 250 år er global, og forutsier også en avkjøling av klimaet frem mot år 2080.

Altså i motsetning til CO2-konsentrasjonen, som er monotont voksende, og i motsetning til påstander fra Folkeopplysningen i NRK, hvor de hevder at temperaturvariasjonene bare er lokale.

Med dette skulle hele debatten egentlig ha vært over, men med motsatt fortegn av hva vi normalt hører; det globale klimaet styres ikke av antropogent CO2, i alle fall har det ikke gjort det de siste 2500 årene, og vi kan glemme alt fra CO2-avgifter, karbonfangst til klimamål.  Dette er jo veldig gode nyheter, fordi vi da heller kan bruke pengene våre på viktige problemer, slik som mat- og ressursmangel.

Figur 3 (fra Lüdecke et al 2015). Temperaturen i Sentral-Europa (svart) tilsvarer temperaturene iAntarktis. Summen av de 6 sterkeste syklusene (rød) er utledet av dataene for den svartekurven. Dette viser at ikke-sykliske fenomener, slik som et jevnt økende CO 2 -nivå, ikkespiller noen rolle for temperaturen. Syklusene alene reflekterer de målte temperaturenekorrekt.

Men FN, EU, den liberale eliten, klimaindustrien og de statsstøttede mediene var ikke glade.  De hadde satt for mye på spill til å kunne snu.  De var det piloter kaller “committed”.  Så de ignorerte ganske enkelt Weiss’ resultater og kvernet videre på for lengst tilbakeviste påstander om at 97 prosent av klimaforskere sier det er antropogent CO2 som driver klimaet, noe de for øvrig aldri har sagt, de har bare sagt at de tror mennesker i en eller annen grad påvirket klimaet, ikke hvor mye, og det er det neppe noen som er uenig i.  Spørsmålet er om det er målbart, og det er det ikke.  Videre gjentas påstandene om at FN sier at kloden blir varmere, at det blir mer uvær og at havet stiger.annonse

Dette kan de umulig tro på selv, for ellers hadde neppe Al Gore kjøpt et hus i strandkanten til 9 millioner dollar, men så er det heller ikke sant; kloden blir for øyeblikket kaldere, det er mindre uvær og havet stiger ikke nevneverdig, det både stiger og synker avhengig av fenomener som landheving.  Men poenget er at dette ikke har noe med CO2 å gjøre – det er en ren avsporing!

Og når det gjelder FN, så har de varslet klimakatastrofer helt siden 1970-tallet, men da var det en ny istid de var redde for.  Senere, på 1980-tallet, snudde de påstanden fra nedkjøling til oppvarming, med like stor innlevelse.  Eksempelvis uttalte Noel Brown(UNEP) i 1989 at “hele nasjoner vil bli utslettet innen år 2000 om vi ikke klarer å snu klimaet”, noe som beviselig er det rene sludder.

Antakelig er det derfor de nå overlater scenen til skoleskulkende tenåringsjenter som uten å blunke hevder at “jorda koker” på grunn av menneskelige CO2-utslipp.  Og unge jenter er alltid en suksess, fordi de ved konvensjon er uangripelige.  Det holder at de representerer antitesen til gamle hvite menn, og derfor behøver de ikke en gang å argumentere, noe de da heller ikke gjør.

Alarmistenes nye stjerne, 16 år gamle Greta Thunberg, presenterte da også bare ubegrunnede påstander i sitt møte med EU, levert med en snurt og forurettet mine.  Men dette er unge jenters privilegium, og i møte med enda en gammel hvit mann, President Jean-Claude Juncker, var resultatet gitt på forhånd; Juncker kastet inn håndkledet og lovte reservasjonsløst den furtne jentungen milliarder av Euro i “klimatiltak”, hva nå det skulle bety, men det sa han da heller ingenting om.

I dette spillet er 78 år gamle Professor Doktor Carl Otto Weiss sjanseløs.

Men to spørsmål melder seg likevel: Hva i all verden er det politikerne våre tenker på, og hvorfor kommer det ingen reaksjoner fra akademia og riksmedier?

Ett holdepunkt er at de fem siste Statsministrene våre sier at de primært representerer globale interesser og ikke nasjonale, øyensynlig fordi de har ambisjoner om å rive ned nasjonalstatene og bygge et slags internasjonalt samfunn i stedet, med seg selv i fremskutte posisjoner.

Men dette kan de ikke gjøre uten en agenda, så de valgte seg to saker med høy internasjonal profil; klima og migrasjonspolitikk.  Begge saker hadde den fordelen at de svekket nasjonalstatene og styrket det internasjonale samfunnet, som tilfeldigvis også var deres egne mål.

Problemet var bare at begge sakene var logisk svake, men i politikk er som kjent alt mulig, og da spiller det mindre rolle om de forsøker å løse virkelige problemer eller imaginære problemer.  Alt som kreves er at det genererer stemmer på hjemmebane, og det gjør det, merkelig nok.

Men hvorfor kom det ingen protester fra akademia og riksmedier?  Antakelig fordi begge er avhengige av overføringer over statsbudsjettet, og derfor kommer protestene bare fra uavhengige nettaviser uten pressestøtte, og pensjonerte forskere.  Men disse forsøkes i sin tur kneblet av riksmedier, domstoler, filter.no, faktisk.no (som nå sensurerer for Facebook!) og Facebook selv.

Her er det verdt å merke seg at Facebook-gründer Marc Zuckerberg for åpen mikrofon lovet Angela Merkel å filtrere bort uønskede nyheter og meninger.  En av de ny-filtrerte er redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, og slik reduserer faktisk.no andre mediers synlighet på Facebook, med velsignelse av Angela Merkel og Marc Zuckerberg.

Men med dette har de i realiteten erklært krig mot hele den frie verden, eller det som måtte være igjen av den, og det er farlig, fordi den dagen det går opp for folk at de ikke lenger lever i et demokrati, så kan også reaksjonene bli udemokratiske.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU

Article origin displayed at the top of the page

Read more posts by this author.