2 min read

SOLBERG BER OM MELDEPLIKT/amp

Erna Solberg BER om meldeplikt


EFTA-landeneNorge, Island og Liechtenstein kaster seg inn i EUs interne debatt om et uhyre omstridt lovforslag: At kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak.            

Så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet.


Erna Solberg har ogsaa godkjent ett nytt 5G nettverk i Kongsberg som kan bli til stor skade for beboerne via bestraaling.  (se video under)

U-kommisjonen foreslo 10. januar 2017 å utvide meldeplikten i tjenestedirektivet, som Norge er undrlagt gjennom EØS-avtalen, på et vis som mange syns er dramatisk:            

Når statlige myndigheter eller en kommune planlegger å fatte nye vedtak som påvirker tjenestemarkedet, skal de heretter plikte å melde fra om det til EU-kommisjonen, i Norges tilfelle til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, minst tre måneder før vedtaket trer i kraft.            

Så skal Kommisjonen eller ESA i tilfeller der de mener et vedtak vil innebære forskjellsbehandling av ulike tjenesteleverandører, få stoppe slike vedtak i norsk styre og stell.            

De kan også stanse vedtak fattet i folkevalgte organer dersom de anser at beslutningen ikke er begrunnet med tvingende allmenne hensyn eller er nødvendige for å oppnå formålet.            

Regjeringen ber EU gjøre det
           

I et notat 15. februar går EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein ikke bare med på en slik endring.            

Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene oppfordrer EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.
                     

De mener at forhånds-meldeplikten er viktig av hensyn til vekst, sysselsetting og forbrukere.              

Under en høring i april 2017 uttrykte LO derimot sterk bekymring:              

«LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser.»            

LO oppfordrer departementet til å vurdere om forslaget innebærer en uproporsjonal innblanding i nasjonal lovgivning.            

«Det er betenkelig at Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget.», skrev LO.            

– Angrep på lokalt demokrati
           

I januar skrev 160 organisasjoner et åpent brev der de sterkt advarer mot å innføre et krav om forhåndsmelding av nye regler.            

– En slik meldeplikt vil innskrenke spillerommet for progressiv politikk og skade det lokale demokratiet, og er helt uakseptabelt, mener de.            

Les om forslaget til Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet hos europalov.no.                          
                                   

            Stopp EU´s Service Notification            

Der andre Europeiske land nekter meldeplikt til EU, BER Erna Solberg om det paa sine knaer, som den beste i klassen.

LES OGSAA    

WHO and WHAT is behind it all ? : >


Commentary:

Hvordan i all verden kan det ha noe som helst med demokrati å gjøre å bruke partipisken for å få sine medlemmer til å stemme etter ledelsens ønsker, uansett hva den enkelte representant selv måtte mene?

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

Notes:

All articles contained in HUMAN-SYNTHESIS are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Solution:

You have to become aware of the fact that the agenda of the ´global elite´ is to breakdown thousands of year´s of human social development and respect for other living beings as well as our moral standards, making the hitherto non-acceptable, ACCEPTABLE and NORMAL popular behavior. In order to combat this trend, we must seek to retrieve morals and standards set by our forefathers, and PROTEST visibly against any transgression, whether publicly or by our MEDIA and film material.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU